Chính trị - Kinh tế

Hội nghị cán bộ chủ chốt quận Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng
Ngày đăng 08/12/2017 | 06:43

Ngày 08/12, tại trụ sở Quận ủy - HĐND – UBND quận, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quận học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Thành phố.

Hội nghị đã được nghe các đồng chí báo cáo viên Trung ương  quán triệt nội dung các Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tường - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy nhấn mạnh việc tổ chức học tập, quán triệt  Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII là nhiệm vụ quan trọng, cần được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả; đảm bảo mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều nắm vững và thực hiện đúng nội dung các Nghị quyết vận dụng sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đồng chí đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra tại cơ sở để Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Ngay sau hội nghị cán bộ chủ chốt học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, các TCCCS Đảng cần tập trung tổ chức học tập, quán triệt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII tới toàn thể cán bộ, đảng viên đảm bảo đủ nội dung, thành phần. Đồng thời, xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nội dung các nghị quyết Trung ương 6 phù hợp với đại biểu của đơn vị, địa phương, có tính khả thi cao,…

Thông qua việc phổ biến, quán triệt giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt quận nắm vững các nội dung trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, trên cơ sở đó vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ, các cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

BTG