Chính trị - Kinh tế

Tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày đăng 04/01/2018 | 06:00

Sáng ngày 04/1/2018, tại trụ sở Quận ủy - 25 Liễu Giai, Đảng bộ quận Ba Đình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và biểu dương, khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017. Đến dự và chí đạo hội nghị có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, cùng đại diện các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy.

Năm 2017 là năm thứ hai triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, mặc dù khối lượng công việc lớn, thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song tập thể cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị quận đã đoàn kết, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị nổi bật là:

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai với nhiều đổi mới. Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành uỷ qua đó xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình, chuyên đề, kế hoạch để thực hiện, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 15-NQ/TU, Chỉ thị số 15-CT/TU, Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy.

Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển điều động và thực hiện các chính sách cán bộ được thực hiện đồng bộ, theo đúng quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở (nhiệm kỳ 2017-2020). Công tác kiểm tra giám sát được đẩy mạnh, tập trung giám sát chuyên đề và kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác dân vận, tuyên giáo và công tác văn phòng cấp ủy được tăng cường, đi vào nền nếp.

MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ quận tới cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Lãnh đạo thành công Đại hội hội Cựu chiến binh, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp quận và cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Kinh tế - xã hội ổn định và phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch được giao. An sinh xã hội được đảm bảo, các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ được tổ chức thiết thực, hiệu quả. Chất lượng giáo dục đào tạo được nâng cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017. Công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch, bệnh được quan tâm thực hiện tốt, đặc biệt không để bùng phát dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. “Năm kỷ cương hành chính” được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh tạo chuyển biến tích cực, kỷ cương hành chính được nâng cao. Công tác GPMB, ĐTXD, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, tài nguyên - môi trường được chú trọng; triển khai thực hiện tốt kế hoạch, phương án xây dựng 4 tuyến phố điểm về trật tự văn minh đô thị. Tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp quận Ba Đình năm 2017. Rà soát, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc, phức tạp nhạy cảm, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các TCCS Đảng trực thuộc chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình đã đạt được trong năm 2017. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, năm 2018 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa 12 về điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội; năm đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố; năm tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá 12 của Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”... đề nghị Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất: đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nhất là trong việc tổ chức học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết, xây dựng các văn bản cụ thể hóa triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố; đảm bảo phù hợp với thực tế của đơn vị qua đó nâng cao kết quả thực hiện. Tổ chức thực hiện nghiêm việc đánh giá, sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 qua đó chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Đảng bộ cần chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, đặc biệt là vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng trên các lĩnh vực.

Thứ hai: tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền theo hướng quyết liệt, khoa học, chủ động, thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện trong Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"  gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây chính là 2 nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng  cần đặc biệt quan tâm thực hiện.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức đặc biệt tại bộ phận tiếp dân, một cửa. Quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của quận có bản lĩnh chính trị, có trình độ phẩm chất năng lực đạo đức tốt, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và gắn ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy nhanh việc triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn. Nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hướng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, của quận góp phần vào phong trào chung của thành phố.

Thứ ba, cần khai thác tốt hơn nữa tiềm năng lợi thế là một trong 4 quận trung tâm của thành phố Hà Nội, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và phát triển văn hóa, chú trọng tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch văn minh”, thực hiện Quyết định số 522, Quyết định 1665 của UBND thành phố về quy tắc ứng xử người Hà Nội tại cơ quan và nơi công cộng. Nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; duy trì bền vững 4 tuyến phố điểm trật tự văn minh đô thị từ đó nhân rộng trên địa bàn, tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè, khách du lịch trong nước và quốc tế.

Thứ tư, xuất phát từ vị trí đặc biệt là địa bàn A1, Trung tâm chính trị - hành chính của Thủ đô và cả nước, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với quận là phải giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước. Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, Quận cần chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi “âm mưu diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Và đặc biệt nhiệm vụ rất quan trọng, là mục tiêu năm 2017, quận phải tập trung giải quyết dứt điểm 12 vụ việc phức tạp, nhạy cảm còn tồn tại trên địa bàn theo tinh thần Chỉ thị số 15, Nghị quyết số 15 của Thành ủy, đồng thời duy trì bền vững kết quả thực hiện các vụ việc đã giải quyết, không để xảy ra phát sinh phức tạp mới, để tạo thành điểm nóng trên địa bàn.

Trước mắt, từ nay đến Tết nguyên đán Mậu Tuất cùng với việc tập trung thực hiện chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế xã hội, chỉ tiêu tuyển quân năm 2018, ngay từ ngày đầu, tháng đầu, Đảng bộ Quận cần quan tâm lãnh đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện về vật chất, tinh thần phục vụ cho nhân dân vui đón Tết Nguyên đán của dân tộc, đảm bảo an toàn tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều có tết, đặc biệt quan tâm chăm lo cho các hộ nghèo, các gia đình khó khăn, gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, người có công với nước; kiểm tra xử lý các trường hợp tàng trữ, buôn bán, đốt pháo nổ, tăng cường kiểm tra phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn chặn phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo cho nhân dân đón tết đầm ấm và hạnh phúc.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận uỷ đã công nhận 27 TCCS Đảng trong sạch vững mạnh và biểu dương, khen thưởng 6 TCCS Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017.

 

BTG