Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 71: Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
2 Thủ tục 72. Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
3 Thủ tục 73: Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của quận. Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
4 Thủ tục 74: Cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý quận Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
5 Thủ tục 75: Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường vào cơ sở trợ giúp trẻ em của Thành phố Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
6 Thủ tục 01: Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng LPG chai 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
7 Thủ tục 02: Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng LPG chai 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
8 Thủ tục 03: Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
9 Thủ tục 04: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
10 Thủ tục 05: Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
11 Thủ tục 06: Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
12 Thủ tục 07: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
13 Thủ tục 08: Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
14 Thủ tục 09: Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
15 Thủ tục 10: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
16 Thủ tục 11 : Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
17 Thủ tục 12: Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (cấp mới/cấp lại khi sắp hết hạn). 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
18 Thủ tục 13: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi , bổ sung thông tin trên chứng nhận an toàn thực phẩm. 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
19 Thủ tục 14: Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
20 Thủ tục 01: Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm (cấp mới/cấp lại khi sắp hết hạn) 2 Cấp phường Công thương - Kinh tế