Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 02: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. 2 Cấp phường Công thương - Kinh tế
2 Thủ tục 03: Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. 2 Cấp phường Công thương - Kinh tế
3 Thủ tục 01: Cấp giấy phép đào đường ngõ, vỉa hè 2 Cấp Quận Quản lý đô thị
4 Thủ tục 02 : Cấp giấy phép sử dụng tạm đường phố, vỉa hè ngoài mục đích giao thông ( trông giữ phương tiện xe, trung chuyển vật liệu xây dựng phục vụ thi công xây dựng công trình ). 2 Cấp Quận Quản lý đô thị
5 Thủ tục : Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ tại đô thị 2 Cấp Quận Quản lý đô thị
6 Thủ tục: Cấp GPXD công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp quận. 2 Cấp Quận Quản lý đô thị
7 Thủ tục: Cấp GPXD công trình theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp quận 2 Cấp Quận Quản lý đô thị
8 Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng cho dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp quận 2 Cấp Quận Quản lý đô thị
9 Thủ tục: Cấp GPXD công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền UBND cấp quận 2 Cấp Quận Quản lý đô thị
10 Thủ tục : Cấp GPXD công trình quảng cáo thuộc thẩm quyền UBND cấp quận 2 Cấp Quận Quản lý đô thị
11 Thủ tục: Cấp GPXD cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp quận 2 Cấp Quận Quản lý đô thị
12 Thủ tục: Cấp giấy phép di dời công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp quận Cấp Quận Quản lý đô thị
13 Thủ tục: Gia hạn tồn tại cho công trình được UBND cấp quận cấp GPXD tạm. 1 Cấp Quận Quản lý đô thị
14 Thủ tục: Cấp lại giấy phép xây dựng do UBND cấp quận thực hiện. 1 Cấp Quận Quản lý đô thị
15 Thủ tục: Gia hạn giấy phép xây dựng do UBND cấp quận thực hiện. 1 Cấp Quận Quản lý đô thị
16 Thủ tục: Điều chỉnh giấy phép xây dựng do UBND cấp quận thực hiện. 2 Cấp Quận Quản lý đô thị
17 Thủ tục: Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND quận, UBND phường quyết định đầu tư. 2 Cấp Quận Quản lý đô thị
18 Thủ tục: Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND quận, UBND phường quyết định đầu tư. 2 Cấp Quận Quản lý đô thị
19 Thủ tục: Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng của báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do UBND quận, UBND phường quyết định đầu tư. 2 Cấp Quận Quản lý đô thị
20 Thủ tục: Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do UBND quận, UBND phường quyết định đầu tư. 2 Cấp Quận Quản lý đô thị