Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục: Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình: cấp III, cấp IV sử dụng vốn ngân sách nhà nước và công trình cấp III sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do Chủ tịch UBND quận quyết định đầu tư và do Chủ tịch UBND phường quyết định đầu tư; Công trình nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên thuộc cấp III trên địa bàn. 2 Cấp Quận Quản lý đô thị
2 Thủ tục : Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để tổ chức việc cưới, việc tang 2 Cấp phường Quản lý đô thị
3 Thủ tục 1: Giải quyết tranh chấp đất đai 2 Cấp Quận Tài nguyên - Môi trường
4 Thủ tục 2: Công nhận quyền sử dụng đất và Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất 2 Cấp Quận Tài nguyên - Môi trường
5 Thủ tục 3: Thu hồi đất đối với các trường hợp đất được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn. 2 Cấp Quận Tài nguyên - Môi trường
6 Thủ tục 4: Thu hồi đất đối với các trường hợp ngươi sử dụng đất tự nguyện trả lại đất. 2 Cấp Quận Tài nguyên - Môi trường
7 Thủ tục 5: Thu hồi đất đối với trường hợp cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế. 1 Cấp Quận Tài nguyên - Môi trường
8 Thủ tục 6 : Thu hồi đất đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. Cấp Quận Tài nguyên - Môi trường
9 Thủ tục 7 : Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư 1 Cấp Quận Tài nguyên - Môi trường
10 Thủ tục 8: xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản 2 Cấp Quận Tài nguyên - Môi trường
11 Thủ tục 9: Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Cấp Quận Tài nguyên - Môi trường
12 Thủ tục 11: Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ 2 Cấp Quận Tài nguyên - Môi trường
13 Thủ tục 1: Lấy ý kiến UBND cấp phường đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh 1 Cấp phường Tài nguyên - Môi trường
14 Thủ tục 2: Xác định ranh giới thửa đất sử dụng ổn định, không tranh chấp khi làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1 Cấp phường Tài nguyên - Môi trường
15 Thủ tục 3: Đăng ký Công nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản cho hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất 1 Cấp phường Tài nguyên - Môi trường
16 Thủ tục 4: Hòa giải tranh chấp đất đai 1 Cấp phường Tài nguyên - Môi trường
17 Thủ tục 5: Giải quyết khiếu nại về đất đai 1 Cấp phường Tài nguyên - Môi trường
18 Thủ tục 6: Tra cứu thông tin hồ sơ địa chính 1 Cấp phường Tài nguyên - Môi trường
19 Thủ tục 7: Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính 1 Cấp phường Tài nguyên - Môi trường
20 Thủ tục 8: Chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất ao, đất vườn liền kề với đất ở 2 Cấp phường Tài nguyên - Môi trường