Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 9: Cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư; đất nông nghiệp được giao nằm xen kẹt trong khu dân cư. 2 Cấp phường Tài nguyên - Môi trường
2 Thủ tục 01: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã 3 Cấp Quận Đăng ký kinh doanh
3 Thủ tục 02: Cấp Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, VP đại diện Hợp tác xã 2 Cấp Quận Đăng ký kinh doanh
4 Thủ tục 03: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bị hư hỏng 2 Cấp Quận Đăng ký kinh doanh
5 Thủ tục 04: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã 3 Cấp Quận Đăng ký kinh doanh
6 Thủ tục 06: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia tách 3 Cấp Quận Đăng ký kinh doanh
7 Thủ tục 07: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sát nhập 2 Cấp Quận Đăng ký kinh doanh
8 Thủ tục 08: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất 3 Cấp Quận Đăng ký kinh doanh
9 Thủ tục 09: Giải thể hợp tác xã tự nguyện 2 Cấp Quận Đăng ký kinh doanh
10 Thủ tục 10: Thu hồi GCN ĐKKD của HTX trường hợp giải thể bắt buộc 2 Cấp Quận Đăng ký kinh doanh
11 Thủ tục 11: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 3 Cấp Quận Đăng ký kinh doanh
12 Thủ tục 12: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 3 Cấp Quận Đăng ký kinh doanh
13 Thủ tục 13: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 3 Cấp Quận Đăng ký kinh doanh
14 Thủ tục 01: Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách phường Cấp phường Kế hoạch - Đầu tư
15 Thủ tục 1: Thẩm tra, trình phê duyệt chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư 2 Cấp Quận Kế hoạch - Đầu tư
16 Thủ tục 2: Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu (giai đoạn chuẩn bị đầu tư-chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 2 Cấp Quận Kế hoạch - Đầu tư
17 Thủ tục 3: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn chuẩn bị đầu tư- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 2 Cấp Quận Kế hoạch - Đầu tư
18 Thủ tục 4: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn chuẩn bị đầu tư- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 2 Cấp Quận Kế hoạch - Đầu tư
19 Thủ tục 5: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn chuẩn bị đầu tư đối với gói thầu có giá không quá 500 triệu đồng- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 2 Cấp Quận Kế hoạch - Đầu tư
20 Thủ tục 6: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn (giai đoạn chuẩn bị đầu tư đối với gói thầu có giá trên 500 triệu đồng- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 2 Cấp Quận Kế hoạch - Đầu tư