Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 7: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn chuẩn bị đầu tư- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án). 2 Cấp Quận Kế hoạch - Đầu tư
2 Thủ tục 8: Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư 2 Cấp Quận Kế hoạch - Đầu tư
3 Thủ tục 9: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 2 Cấp Quận Kế hoạch - Đầu tư
4 Thủ tục 10: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu giai đoạn thực hiện dự án (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 2 Cấp Quận Kế hoạch - Đầu tư
5 Thủ tục 11: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá có giá không quá 500 triệu đồng- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 2 Cấp Quận Kế hoạch - Đầu tư
6 Thủ tục 12: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá có giá trên 500 triệu đồng- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 2 Cấp Quận Kế hoạch - Đầu tư
7 Thủ tục 13: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 2 Cấp Quận Kế hoạch - Đầu tư
8 Thủ tục 14: Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 2 Cấp Quận Kế hoạch - Đầu tư
9 Thủ tục 15: Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành 2 Cấp Quận Kế hoạch - Đầu tư
10 Thủ tục 16: Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị huỷ bỏ theo quyết định cấp có thẩm quyền 2 Cấp Quận Kế hoạch - Đầu tư
11 Thủ tục 14: Ngưng, tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh 3 Cấp Quận Đăng ký kinh doanh
12 Thủ tục 15: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh 3 Cấp Quận Đăng ký kinh doanh
13 Thủ tục 21: Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi UBND cấp quận thực hiện 2 Cấp Quận Kế hoạch - Đầu tư
14 Thủ tục 22: Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi UBND cấp quận thực hiện 2 Cấp Quận Kế hoạch - Đầu tư
15 Thủ tục: Tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND quận. 2 Cấp Quận Thanh tra
16 Thủ tục 02: Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND quận. 1 Cấp Quận Thanh tra
17 Thủ tục 03: Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND phường, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND quận sau khi đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà còn khiếu nại tiếp. 1 Cấp Quận Thanh tra
18 Thủ tục 04: Giải quyết tố cáo 1 Cấp Quận Thanh tra
19 Thủ tục 05: Tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo tại trụ sở UBND phường, các phòng, ban, ngành thuộc quận. 1 Cấp Quận Thanh tra
20 Thủ tục 06: Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tại UBND phường, các phòng, ban, ngành thuộc quận. 1 Cấp Quận Thanh tra