Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 07: Giải quyết đơn thư khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của của Chủ tịch phường, của Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND quận. 1 Cấp Quận Thanh tra
2 Thủ tục 08: Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Chủ tịch UBND phường, của cơ quan thuộc UBND quận trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. 1 Cấp Quận Thanh tra
3 Thủ tục 09: Thủ tục hành chính của UBND cấp huyện cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự. Cấp Quận Thanh tra
4 Thủ tục 01: Thành lập trường mầm non tư thục 1 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
5 Thủ tục 02: Sáp nhập, chia, tách trường Mầm non tư thục 1 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
6 Thủ tục 03: Đình chỉ hoạt động trường mầm non tư thục 1 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
7 Thủ tục 04: Giải thể trường Mầm non tư thục 1 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
8 Thủ tục 05: Cho phép hoạt động trở lại của trường Mầm non tư thục 1 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
9 Thủ tục 06: Thành lập trường tiểu học dân lập tư thục 1 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
10 Thủ tục 07: Đình chỉ hoạt động trường tiểu học tư thục 1 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
11 Thủ tục 08: Giải thể trường tiểu học tư thục 1 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
12 Thủ tục 09: Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục 1 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
13 Thủ tục 10: Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học. 2 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
14 Thủ tục 11: Thành lập trường THCS dân lập, tư thục 2 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
15 Thủ tục 12: Đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở dân lập, tư thục 2 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
16 Thủ tục 13: Sáp nhập, chia tách trường THCS dân lập, tư thục 2 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
17 Thủ tục 14: Giải thể trường THCS dân lập, tư thục 2 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
18 Thủ tục 15: Thành lập trung tâm học tập cộng đồng. 1 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
19 Thủ tục 16: Giải thể trung tâm học tập cộng đồng. 1 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
20 Thủ tục 17: Đình chỉ hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng. 1 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo