Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 01: Cấp mới giấy phép kinh doanh karaoke 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
2 Thủ tục 02: Cấp đổi giấy phép kinh doanh karaoke 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
3 Thủ tục 03: Xác nhận hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
4 Thủ tục 04: Thành lập thư viện cấp quận 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
5 Thủ tục 05: Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký thư viện cấp quận 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
6 Thủ tục 06: Đăng ký hoạt động thư viện cấp quận 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
7 Thủ tục 07: Đăng ký thành lập và hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 đến dưới 2.000 bản 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
8 Thủ tục 08: Cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS) loại 1 và loại 2 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
9 Thủ tục 09: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
10 Thủ tục 10: Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
11 Thủ tục 11: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
12 Thủ tục 12: Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
13 Thủ tục 13: Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
14 Thủ tục 14: Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
15 Thủ tục 15: Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
16 Thủ tục 16: Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
17 Thủ tục 17: Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
18 Thủ tục 18: Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
19 Thủ tục 19: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
20 Thủ tục 20: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin