Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 11: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
2 Thủ tục 12: Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
3 Thủ tục 13: Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
4 Thủ tục 14: Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
5 Thủ tục 15: Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
6 Thủ tục 16: Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
7 Thủ tục 17: Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
8 Thủ tục 18: Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
9 Thủ tục 19: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
10 Thủ tục 20: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
11 Thủ tục 21: Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
12 Thủ tục 22: Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
13 Thủ tục 23: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
14 Thủ tục 24: Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
15 Thủ tục số 1: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống 2 Cấp Quận Y tế
16 Thủ tục số 2: Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống 2 Cấp Quận Y tế
17 Thủ tục số 3: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức 2 Cấp Quận Y tế
18 Thủ tục số 4: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân 2 Cấp Quận Y tế
19 Thủ tục 10: Cấp giấy chứng nhận đăng ký Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác trong phạm vi quận. 2 Cấp Quận Nội vụ
20 Thủ tục13: Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. 2 Cấp Quận Nội vụ