Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 21: Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
2 Thủ tục 22: Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
3 Thủ tục 23: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
4 Thủ tục 24: Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
5 Thủ tục số 1: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống 2 Cấp Quận Y tế
6 Thủ tục số 2: Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống 2 Cấp Quận Y tế
7 Thủ tục số 3: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức 2 Cấp Quận Y tế
8 Thủ tục số 4: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân 2 Cấp Quận Y tế
9 Thủ tục13: Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. 2 Cấp Quận Nội vụ
10 Thủ tục số 01 : Thành lập Thư viện cấp phường 2 Cấp phường Văn hóa - Thông tin
11 Thủ tục số 02 : Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp phường 2 Cấp phường Văn hóa - Thông tin
12 Thủ tục số 03: Đăng ký hoạt động Thư viện cấp phường 2 Cấp phường Văn hóa - Thông tin
13 Thủ tục số 04: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 cho đến dưới 1.000 bản 2 Cấp phường Văn hóa - Thông tin
14 Thủ tục số 05: Xác nhận đơn (công văn) đề nghị xếp hạng di tích 2 Cấp phường Văn hóa - Thông tin