Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 18: Công nhận Ban Vận động thành lập hội 2 Cấp Quận Nội vụ
2 Thủ tục 19: Thành lập Hội 2 Cấp Quận Nội vụ
3 Thủ tục 20: Phê duyệt điều lệ Hội 2 Cấp Quận Nội vụ
4 Thủ tục 25: Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập 2 Cấp Quận Nội vụ
5 Thủ tục 26: Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập 2 Cấp Quận Nội vụ
6 Thủ tục 27: Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội 2 Cấp Quận Nội vụ
7 Thủ tục 28: Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội 2 Cấp Quận Nội vụ
8 Thủ tục 29: Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập 2 Cấp Quận Nội vụ
9 Thủ tục 30: Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập 2 Cấp Quận Nội vụ
10 Thủ tục 31: Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội 2 Cấp Quận Nội vụ
11 Thủ tục: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, bến thủy nội địa, cơ sở, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội 2 Cấp Quận Tài nguyên - Môi trường
12 Thủ tục 3: Thu hồi đất đối với các trường hợp đất được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn. 2 Cấp Quận Tài nguyên - Môi trường
13 Thủ tục số 01 : Thành lập Thư viện cấp phường 2 Cấp phường Văn hóa - Thông tin
14 Thủ tục số 02 : Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp phường 2 Cấp phường Văn hóa - Thông tin
15 Thủ tục số 03: Đăng ký hoạt động Thư viện cấp phường 2 Cấp phường Văn hóa - Thông tin
16 Thủ tục số 04: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 cho đến dưới 1.000 bản 2 Cấp phường Văn hóa - Thông tin
17 Thủ tục số 05: Xác nhận đơn (công văn) đề nghị xếp hạng di tích 2 Cấp phường Văn hóa - Thông tin