Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 38: Xác nhận đơn vay vốn cho hộ nghèo, cận nghèo 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
2 Thủ tục 39: Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần; bảo hiểm y tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
3 Thủ tục 40: Xác nhận giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
4 Thủ tục 41: Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
5 Thủ tục 42: Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
6 Thủ tục 43: Xác nhận giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
7 Thủ tục 44: Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở: 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
8 Thủ tục 45: Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục 46: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
10 Thủ tục 47: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Thủ tục 48: Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Thủ tục 49: Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
13 Thủ tục 50: Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
14 Thủ tục 51: Xác nhận liệt sĩ đối với người thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
15 Thủ tục 52: Xác nhận liệt sĩ đối với người hy sinh không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
16 Thủ tục 53: Xác nhận đơn giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
17 Thủ tục 54: Xác nhận thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
18 Thủ tục 55: Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
19 Thủ tục 56: Xác nhận bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
20 Thủ tục 57: Xác nhận ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội