Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 58: Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
2 Thủ tục 59: Xác nhận giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
3 Thủ tục 60: Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
4 Thủ tục 61: Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo phát sinh trong năm 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
5 Thủ tục 62: Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại trẻ em 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
6 Thủ tục 63: Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
7 Thủ tục 64: Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
8 Thủ tục 65: Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục 66: Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
10 Thủ tục 67: Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Thủ tục 01: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 2 Cấp Quận Tư pháp
12 Thủ tục 02: Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật 2 Cấp Quận Tư pháp
13 Thủ tục 02: Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 2 Cấp Quận Tư pháp
14 Thủ tục 03: Thủ tục hành chính của UBND cấp huyện cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự. 2 Cấp Quận Tư pháp
15 Thủ tục 03: Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 2 Cấp Quận Tư pháp
16 Thủ tục 3: Đăng ký thay đổi họ, tên, chữ đệm cho người từ 14 tuổi trở lên 2 Cấp Quận Tư pháp
17 Thủ tục 04: Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) 2 Cấp Quận Tư pháp
18 Thủ tục 04: Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 2 Cấp Quận Tư pháp
19 Thủ tục 05: Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 2 Cấp Quận Tư pháp
20 Thủ tục 10: Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 2 Cấp Quận Tư pháp