Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục số 04: Chuyển đổi chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 2 Cấp phường Văn hóa - Thông tin
2 Thủ tục 01: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 2 Cấp Quận Tư pháp
3 Thủ tục 02: Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật 2 Cấp Quận Tư pháp
4 Thủ tục 02: Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 2 Cấp Quận Tư pháp
5 Thủ tục 03: Thủ tục hành chính của UBND cấp huyện cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự. 2 Cấp Quận Tư pháp
6 Thủ tục 03: Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 2 Cấp Quận Tư pháp
7 Thủ tục 3: Đăng ký thay đổi họ, tên, chữ đệm cho người từ 14 tuổi trở lên 2 Cấp Quận Tư pháp
8 Thủ tục 04: Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) 2 Cấp Quận Tư pháp
9 Thủ tục 04: Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 2 Cấp Quận Tư pháp
10 Thủ tục 05: Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 2 Cấp Quận Tư pháp
11 Thủ tục 10: Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 2 Cấp Quận Tư pháp
12 Thủ tục 11: Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 2 Cấp Quận Tư pháp
13 Thủ tục 12: Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 2 Cấp Quận Tư pháp
14 Thủ tục 13: Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 2 Cấp Quận Tư pháp
15 Thủ tục 14: Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. 2 Cấp Quận Tư pháp
16 Thủ tục 15: Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). 2 Cấp Quận Tư pháp
17 Thủ tục 16: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch 2 Cấp Quận Tư pháp
18 Thủ tục 17: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 2 Cấp Quận Tư pháp
19 Thủ tục 18: Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 2 Cấp Quận Tư pháp
20 Thủ tục 19: Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 2 Cấp Quận Tư pháp