Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 11: Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 2 Cấp Quận Tư pháp
2 Thủ tục 12: Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 2 Cấp Quận Tư pháp
3 Thủ tục 13: Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 2 Cấp Quận Tư pháp
4 Thủ tục 14: Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. 2 Cấp Quận Tư pháp
5 Thủ tục 15: Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). 2 Cấp Quận Tư pháp
6 Thủ tục 16: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch 2 Cấp Quận Tư pháp
7 Thủ tục 17: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 2 Cấp Quận Tư pháp
8 Thủ tục 18: Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 2 Cấp Quận Tư pháp
9 Thủ tục 19: Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 2 Cấp Quận Tư pháp
10 Thủ tục 20: Cấp bản sao trích lục Hộ tịch 2 Cấp Quận Tư pháp
11 Thủ tục 21: Cấp bản sao từ sổ gốc 2 Cấp Quận Tư pháp
12 Thủ tục 22: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 2 Cấp Quận Tư pháp
13 Thủ tục 23: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận 2 Cấp Quận Tư pháp
14 Thủ tục 24: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Cấp Quận Tư pháp
15 Thủ tục 25: Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 2 Cấp Quận Tư pháp
16 Thủ tục 26: Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 2 Cấp Quận Tư pháp
17 Thủ tục 27: Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Cấp Quận Tư pháp
18 Thủ tục 28: Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 2 Cấp Quận Tư pháp
19 Thủ tục 29: Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật 2 Cấp Quận Tư pháp
20 Thủ tục 30: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản 2 Cấp Quận Tư pháp