Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 31: Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Cấp Quận Tư pháp
2 Thủ tục 32: Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Cấp Quận Tư pháp
3 Thủ tục 02: Giải quyết (cấp đăng ký hoặc không cấp đăng ký) hoạt động của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác trong phạm vi quận. 2 Cấp Quận Nội vụ
4 Thủ tục 3: Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong phường 2 Cấp Quận Nội vụ
5 Thủ tục 4: Cho phép đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong phường 2 Cấp Quận Nội vụ
6 Thủ tục 5: Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong phường 2 Cấp Quận Nội vụ
7 Thủ tục 6: Tự giải thể Hội có phạm vi hoạt động trong phường 2 Cấp Quận Nội vụ
8 Thủ tục 7: Cho phép Hội có phạm vi hoạt động trong phường tổ chức Đại hội nhiệm kỳ và Đại hội bất thường 2 Cấp Quận Nội vụ
9 Thủ tục 8: Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc Hội có phạm vi hoạt động trong phường. 2 Cấp Quận Nội vụ
10 Thủ tục 9: Báo cáo việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở Hội có phạm vi hoạt động trong phường. 2 Cấp Quận Nội vụ
11 Thủ tục 10: Cấp đăng ký cho Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong quận. 2 Cấp Quận Nội vụ
12 Thủ tục 11: Cấp đăng ký cho Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong quận. 2 Cấp Quận Nội vụ
13 Thủ tục 12: Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. 2 Cấp Quận Nội vụ
14 Thủ tục14: Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi quận. 2 Cấp Quận Nội vụ
15 Thủ tục15: Chấp thuận tổ chức Hội nghị thường niên, Đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở. 2 Cấp Quận Nội vụ
16 Thủ tục16: Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi quận. 2 Cấp Quận Nội vụ
17 Thủ tục 17: Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo. 2 Cấp Quận Nội vụ
18 Thủ tục 18: Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một phường trong phạm vi quận. 2 Cấp Quận Nội vụ
19 Thủ tục 19: Tặng Giấy khen của chủ tịch UBND quận về thực hiện nhiệm vụ chính trị 2 Cấp Quận Nội vụ
20 Thủ tục 20: Tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” 2 Cấp Quận Nội vụ