Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 20: Cấp bản sao trích lục Hộ tịch 2 Cấp Quận Tư pháp
2 Thủ tục 21: Cấp bản sao từ sổ gốc 2 Cấp Quận Tư pháp
3 Thủ tục 22: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 2 Cấp Quận Tư pháp
4 Thủ tục 23: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận 2 Cấp Quận Tư pháp
5 Thủ tục 24: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Cấp Quận Tư pháp
6 Thủ tục 25: Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 2 Cấp Quận Tư pháp
7 Thủ tục 26: Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 2 Cấp Quận Tư pháp
8 Thủ tục 27: Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Cấp Quận Tư pháp
9 Thủ tục 28: Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 2 Cấp Quận Tư pháp
10 Thủ tục 29: Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật 2 Cấp Quận Tư pháp
11 Thủ tục 30: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản 2 Cấp Quận Tư pháp
12 Thủ tục 31: Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Cấp Quận Tư pháp
13 Thủ tục 32: Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Cấp Quận Tư pháp
14 Thủ tục 3: Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong phường 2 Cấp Quận Nội vụ
15 Thủ tục 4: Cho phép đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong phường 2 Cấp Quận Nội vụ
16 Thủ tục 5: Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong phường 2 Cấp Quận Nội vụ
17 Thủ tục 6: Tự giải thể Hội có phạm vi hoạt động trong phường 2 Cấp Quận Nội vụ
18 Thủ tục 7: Cho phép Hội có phạm vi hoạt động trong phường tổ chức Đại hội nhiệm kỳ và Đại hội bất thường 2 Cấp Quận Nội vụ
19 Thủ tục 8: Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc Hội có phạm vi hoạt động trong phường. 2 Cấp Quận Nội vụ
20 Thủ tục 9: Báo cáo việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở Hội có phạm vi hoạt động trong phường. 2 Cấp Quận Nội vụ