Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 10: Cấp đăng ký cho Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong quận. 2 Cấp Quận Nội vụ
2 Thủ tục 11: Cấp đăng ký cho Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong quận. 2 Cấp Quận Nội vụ
3 Thủ tục 12: Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. 2 Cấp Quận Nội vụ
4 Thủ tục14: Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi quận. 2 Cấp Quận Nội vụ
5 Thủ tục15: Chấp thuận tổ chức Hội nghị thường niên, Đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở. 2 Cấp Quận Nội vụ
6 Thủ tục16: Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi quận. 2 Cấp Quận Nội vụ
7 Thủ tục 17: Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo. 2 Cấp Quận Nội vụ
8 Thủ tục 18: Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một phường trong phạm vi quận. 2 Cấp Quận Nội vụ
9 Thủ tục 19: Tặng Giấy khen của chủ tịch UBND quận về thực hiện nhiệm vụ chính trị 2 Cấp Quận Nội vụ
10 Thủ tục 20: Tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” 2 Cấp Quận Nội vụ
11 Thủ tục 21: Tặng danh hiệu “Tổ dân phố văn hoá” 2 Cấp Quận Nội vụ
12 Thủ tục 22: Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” 2 Cấp Quận Nội vụ
13 Thủ tục 23: Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” 2 Cấp Quận Nội vụ
14 Thủ tục 24: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 2 Cấp Quận Nội vụ
15 Thủ tục 24: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận về thành tích đột xuất 2 Cấp Quận Nội vụ
16 Thủ tục 26: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận về khen thưởng đối ngoại 2 Cấp Quận Nội vụ
17 Thủ tục 02: Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
18 Thủ tục 03: Giải quyết hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
19 Thủ tục 04: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
20 Thủ tục 05: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công" Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội