Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 21: Tặng danh hiệu “Tổ dân phố văn hoá” 2 Cấp Quận Nội vụ
2 Thủ tục 22: Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” 2 Cấp Quận Nội vụ
3 Thủ tục 23: Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” 2 Cấp Quận Nội vụ
4 Thủ tục 24: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 2 Cấp Quận Nội vụ
5 Thủ tục 24: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận về thành tích đột xuất 2 Cấp Quận Nội vụ
6 Thủ tục 26: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận về khen thưởng đối ngoại 2 Cấp Quận Nội vụ
7 Thủ tục 02: Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
8 Thủ tục 03: Giải quyết hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục 04: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
10 Thủ tục 05: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công" Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Thủ tục 06: Thẩm định hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Thủ tục 07: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Quyết định trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với học sinh, sinh viên là người có công với cách mạng và con của họ 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
13 Thủ tục 08: Xét duyệt tổng hợp trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
14 Thủ tục 09: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
15 Thủ tục 10: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
16 Thủ tục 11: Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với Cách mạng 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
17 Thủ tục 12: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh từ trần 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
18 Thủ tục 13: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần và mai táng phí đối với người có công với cách mạng từ trần 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
19 Thủ tục 14: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995. 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
20 Thủ tục 15: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng đã được khen thưởng. 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội