Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 16: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
2 Thủ tục 17: Thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
3 Thủ tục 18: Tiếp nhận hồ sơ người có công với Cách mạng 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
4 Thủ tục 19: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trang cấp dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
5 Thủ tục 20: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
6 Thủ tục 21: Thẩm định hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sỹ 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
7 Thủ tục 22: Chứng nhận người có công với cách mạng và con của họ 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
8 Thủ tục 23: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục 24: Xác nhận đơn đề nghị sao lục hồ sơ người có công 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
10 Thủ tục 25: Thẩm định hồ sơ xác nhận Thương binh 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Thủ tục 26: Thẩm định hồ sơ xin xác nhận doanh nghiệp, Hợp tác xã là cơ sở sản xuất của thương, bệnh binh 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Thủ tục 27: Đề nghị tiếp nhận vào Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
13 Thủ tục 28: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tuất Người có công với cách mạng từ trần 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
14 Thủ tục 29: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ BHYT theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
15 Thủ tục 30: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 290/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi. 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
16 Thủ tục 31: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với lực lượng thanh niên xung phong 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
17 Thủ tục 32: Cấp thẻ bảo hiểm y tế thành viên hộ nghèo, cận nghèo. 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
18 Thủ tục 33: Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng Bảo trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
19 Thủ tục 34: Cấp lại sổ trợ cấp xã hội thường xuyên 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
20 Thủ tục 35: Thẩm định hồ sơ cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng, người tàn tật 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội