Văn hóa xã hội

Phường Quán Thánh: Sơ kết thực hiện mô hình tuyến phố điểm về an toàn thực phẩm
Ngày đăng 02/12/2017 | 10:56

Ngày 30/11, UBND phường Quán Thánh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện xây dụng mô hình tuyến phố Quán Thánh điểm về an toàn thực phẩm.

Tuyến phố điểm về an toàn thực phẩm là tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, các cơ sở lĩnh vực nông nghiệp, công thương, 100% cơ sở dịch vụ ăn uống trên tuyến phố cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phấn đấu các tiêu chí đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đạt trên 83% và không có vụ ngộ độc xảy ra trên tuyến.

Trong năm qua, việc triển khai thực hiện mô hình tuyến phố Quán Thánh là tuyến phố an toàn thực phẩm đã tạo được dư luận tốt trong các tầng lớp nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia hưởng ứng; qua đó, đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tạo trật tự kỷ cương, nền nếp trong hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm. Quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu và tiêu chí chuẩn đối với từng loại hình kinh doanh đã được thực hiện có hiệu quả. Trên toàn tuyến phố có 67 cơ sở kinh doanh (trong đó 03 cơ sở loại hình Công ty, 28 cơ sở dịch vụ ăn uống, 04 cơ sở kinh doanh thức ăn chín, 13 cơ sở thức ăn đường phố; 12 cơ sở kinh doanh lĩnh vực Công thương, 07 cơ sở kinh doanh lĩnh vực Nông nghiệp); 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành nông nghiệp và công thương, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố được quản lý và kiểm tra giám sát theo quy định; 100% các cơ sở được kiểm tra thực hiện xét nghiệm nhanh an toàn thực phẩm; 90% người chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, kinh doanh thực phẩm ngành nông nghiệp và công thương trên tuyến phố được tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm; 90% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống niêm yết giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, cam kết đảm bảo ATTP, nguồn gốc nguyên liệu; triển khai ký cam kết đảm bảo ATTP đối với 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh ban đầu nhỏ, lẻ, thức ăn đường phố…

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả duy trì bền vững tuyến phố điểm về an toàn thực phẩm, năm 2018, UBND phường sẽ tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị nhằm nâng cao nhận thức và hành động về bảo đảm an toàn thực phẩm cho bản thân mỗi cá nhân và cộng đồng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ; tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng về an toàn thực phẩm cho cán bộ công chức, viên chức, Ban chỉ đạo phường, cán bộ y tế, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; chuẩn bị đủ nhân lực, nguồn lực, trang thiết bị phục vụ công tác an toàn thực phẩm; tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế, nông nghiệp và công thương; thường xuyên duy trì công tác kiểm tra, giao ban, đánh giá, rút kinh nghiệm gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua nhân điển hình tiên tiến về công tác an toàn thực phẩm; tiếp tục duy trì tuyến phố an toàn thực phẩm, nhân rộng mô hình tuyến phố Quán Thánh điểm về“Văn minh an toàn thực phẩm”.

Nhân dịp này, UBND phường đã khen thưởng 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai mô hình tuyến phố an toàn thực phẩm.

Ban VHTT