|

Quận Ba Đình: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với  nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng tâm được Quận ủy, UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó Công an quận là lực lượng nòng cốt.
content:

          Ngày 05/01/2024, Quận ủy Ba Đình ban hành Chỉ thị số 17-CT/QU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an quận Ba Đình năm 2024; Thực hiện chỉ đạo của Quận ủy, ngày 25/01/2024, UBND quận ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/QU ngày 05/01/2024 của Quận ủy Ba Đình về về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an quận Ba Đình năm 2024.

Lực lượng công an xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

          Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai nghiêm túc, hiệu quả 10 nhiệm vụ của Thành ủy đề ra tại Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 27/12/2023, và các văn chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đối với tính chất đặc biệt của địa bàn quận Ba Đình, trung tâm Chính trị - Hành chính Quốc gia, nơi tập trung các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan ngoại giao, nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng; Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, sự điều hành thống nhất của UBND quận, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trong đó Công an quận là lực lượng nòng cốt; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo phân công, phân cấp; chủ động nắm chắc tình hình, tham gia phòng ngừa và đấu tranh tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ địa bàn cơ sở; Quan tâm, tạo điều kiện xây dựng lực lượng Công an quận chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Phối hợp đảm bảo tốt an ninh trật tự tại các sự kiện, mục tiêu

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/QU đạt hiệu quả, UBND quận đã xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là:

 Quán triệt và triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa bàn, cơ quan, đơn vị, trọng tâm là: 10 nhiệm vụ được Thành ủy chỉ đạo tại Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 27/12/2023, kết luận của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 1482-TB/TU ngày 28/12/2023 và chỉ đạo của Quận ủy tại  Chỉ thị số 17-CT/QU ngày 05/01/2024 của Quận ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an quận Ba Đình năm 2024”; nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo “Chủ động nắm chắc tình hình; chuẩn bị chu đáo; triển khai nhanh; hành động kiên quyết, khôn khéo, linh hoạt; quyết tâm bảo vệ an toàn quận Ba Đình và Thủ đô Hà Nội trong mọi tình hình”.

Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch; nhất là công tác tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, rà soát các chương trình, phương án, kế hoạch để kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, triển khai các giải pháp cụ thể giải quyết các vấn đề phức tạp, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của quận.

 Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự góp phần đảm bảo duy trì, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, tham gia phòng ngừa và đấu tranh tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự; kịp thời giải quyết các vụ việc mâu thuẫn phát sinh ngay tại cơ sở.

 Xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng công an, quân đội, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự. Phát huy vai trò của lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Duy trì bền vững các phường kỷ cương, văn minh đô thị gắn với Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

 Xây dựng Công an quận Ba Đình trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 26/3/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 01/11/2023 của Thành ủy.

 

Tuần tra xử lý nghiêm vi phạm về trật tự giao thông, đô thị

Đồng thời, UBND quận cũng giao Công an quận chủ trì, phối hợp các cơ quan, ban ngành, đơn vị liên quan thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự; chủ động xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn, an ninh các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng diễn ra trên địa bàn. Tham mưu giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự; Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, kinh tế, y tế, giáo dục, thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh xã hội, an ninh tôn giáo.

Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao… Xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, truy bắt đối tượng truy nã, đảm bảo giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận; Triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng công an, quân đội, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể tham gia bảo đảm an ninh, trật tự.

Đặc biệt, UBND quận chỉ đạo tập trung xây dựng lực lượng Công an quận Ba Đình trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Giao Công an quận tổ chức rà soát, phối hợp các đơn vị tham mưu UBND quận hoàn thiện các chính sách, quy định để giải quyết các vấn đề phức tạp, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Văn phòng HĐND- UBND quận

15/05/2024 - 180 Lượt xem
Chương trình kết nghĩa giữa quận Ba Đình với huyện Điện Biên Đông
15/04/2024 - 40 Lượt xem
Ngày 15/4/2024, Công an quận Ba Đình đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục các quy định của Luật Căn cước năm 2023 cho hơn 1.500 cán bộ, giáo viên và học sinh trường THCS Thành Công.
27/02/2024 - 76 Lượt xem
Sáng 26/2 tại Cung thể thao tổng hợp Quần ngựa, quận ba Đình long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024. Tham dự buổi lễ có Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Phạm Thị Thanh Mai.
22/02/2024 - 117 Lượt xem
Ngày 21-2, Công an quận Ba Đình, Hà Nội tổ chức gặp mặt tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024.
03/02/2024 - 134 Lượt xem
Công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng tâm được Quận ủy, UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó Công an quận là lực lượng...
content:

content:

Thư viện hình ảnh