Bầu cử hội đồng nhân dân các cấp

Ba Đình: Tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử
Ngày đăng 21/05/2016 | 16:49

Để ngày 22/5/2016, ngày bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, Ủy ban bầu cử quận Ba Đình đã ban hành kế hoạch số 53/KH-UBBC ngày 18/5/2016 về kiểm tra công tác chuẩn bị ngày bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Theo đó, Ủy ban bầu cử quận sẽ thành lập 12 đoàn kiểm tra gồm 43 thành viên để kiểm tra, hướng dẫn Uỷ Ban bầu cử các phường.

 

Đoàn công tác sẽ tập trung kiểm tra 04 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Công tác thông tin, tuyên truyền, trang trí địa điểm bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu, pano, khẩu hiệu tuyên truyền; công tác chuẩn bị tổ chức ngày bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, rà soát cơ sở vật chất, thẻ cử tri, con dấu, hòm phiếu, băng đĩa chào cờ; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, rà soát, kiểm tra các phương án đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ; kiểm tra công tác chuẩn bị ngày bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu.

Cũng theo kế hoạch, các tiểu ban thông tin tuyên truyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tiểu ban tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo và các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban bầu cử các phường.

Trước đó, trong các ngày 16, 17/5/2016 Ủy ban bầu cử quận đã tổ chức 04 đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại 14 phường.

Đặc biệt, Ủy ban bầu cử quận Ba Đình đã ban hành quyết định thành lập các Tổ công tác phối hợp với Ủy ban bầu cử các phường phục vụ ngày bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021. Theo đó, trong ngày 22/5/2016, 42 thành viên quận sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử các phường tổ chức thực hiện ngày bỏ phiếu, tổng hợp các số liệu, chế độ báo cáo, thông tin liên lạc của ngày bỏ phiếu. Công tác phối hợp sẽ được thực hiện từ khi bắt đầu khai mạc cho đến  khi kết thúc ngày bỏ phiếu và nộp kết quả về Ủy ban bầu cử quận.

Phòng Văn hóa và Thông tin