các ban đảng quận ủy

Quy chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Quận ủy Ba Đình

Ngày đăng 08/04/2011 | 12:00 AM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 68-QĐ/QU ngày 04/03/2011 của Ban Thường vụ Quận uỷ Ba Đình).

Quy chế hoạt động, chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Quận ủy

Ngày đăng 07/04/2011 | 12:00 AM
(Ban hành kèm theo quyết định số 69-QĐ/QU ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Ban Thường vụ Quận uỷ Ba Đình)

Quy chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Quận ủy

Ngày đăng 07/04/2011 | 12:00 AM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 71- QĐ/QU ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Ban Thường vụ Quận uỷ Ba Đình)

Quy chế làm việc của Ban Tổ chức Quận ủy Ba Đình

Ngày đăng 07/04/2011 | 12:00 AM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 72 -QĐ/QU ngày 4 tháng 3 năm 2011 của Ban Thường vụ Quận uỷ)

Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Quận ủy Ba Đình khóa XXIV-nhiệm kỳ 2010-2015

Ngày đăng 07/04/2011 | 12:00 AM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 70 ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Quận uỷ Ba Đình)