Chính trị - Kinh tế

Kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
Ngày đăng 29/07/2016 | 15:31

Kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Năm 1930, ngay sau khi Đảng ta ra đời, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã được thành lập. Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, tài liệu "Ngày Quốc tế đỏ 1/8" của Ban Cổ động và Tuyên truyền được xuất bản. Tài liệu đã góp phần thổi bùng lên ngọn lửa tranh đấu, hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình cách mạng đã nổ ra. Vai trò, sức mạnh của công tác tuyên truyền của Đảng đi vào lịch sử cách mạng nước ta cùng với ngày 1/8/1930. Đánh giá cao sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2007, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) đã quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm là ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Trong suốt chặng đường lịch sử 86 năm qua, ngành Tuyên giáo đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước. Thời kỳ 1930-1945, công tác tuyên giáo đã giác ngộ, giáo dục, động viên, tập hợp lực lượng rèn luyện và tổ chức các phong trào quần chúng, biến lý tưởng và tư tưởng cách mạng thành sức mạnh. Đội ngũ những chiến sĩ làm công tác tuyên giáo đã nêu cao phẩm chất và khí tiết người cộng sản, bám sát phong trào cách mạng để tuyên truyền, vận động, tổ chức quần chúng đấu tranh chống thực dân, đế quốc, cổ vũ các cao trào cách mạng, tiến tới tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.

Truyền thống vẻ vang đó tiếp tục được phát huy cao độ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ xâm lược. Cùng với nhân dân cả nước, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng đã tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, quyết tâm vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong 30 năm đổi mới đất nước, công tác tuyên giáo đã tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, làm sáng tỏ vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, củng cố niềm tin và lý tưởng, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa đất nước vượt qua mọi thử thách, làm nên những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Trải qua 86 năm xây dựng và trưởng thành, phát huy truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, các thế hệ cán bộ tuyên giáo trong toàn Đảng bộ quận Ba Đình không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cùng nhau viết nên những trang sử hào hùng và vinh quang. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo đã góp phần quan trọng làm cho văn hóa ngày càng thấm sâu và trở thành nền tảng tinh thần của đời sống xã hội.

Kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng, đội ngũ cán bộ tuyên giáo của Đảng tự hào về những đóng góp thiết thực vào những thành công qua các thời kỳ cách mạng và sự nghiệp đổi mới đất nước. Với phương châm "Chủ động - linh hoạt - sáng tạo - thuyết phục - hiệu quả", ngành Tuyên giáo trong toàn Đảng bộ quận Ba Đình sẽ tiếp tục nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, viết tiếp truyền thống vẻ vang trong thời kỳ đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

BTG