Chính trị - Kinh tế

Quận Ba Đình tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương XVII (Khoá X)
Ngày đăng 13/05/2009 | 00:00

Ngày 8/10/2008, quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết TW 7 (khóa X) về "Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X)”

Ngày 8/10/2008, quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết TW 7 (khóa X) về "Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X)"