Chính trị - Kinh tế

Quận uỷ Ba Đình triển khai Chỉ thị 29-CT/TW của Ban Bí thư
Ngày đăng 13/03/2009 | 00:00

Ngày 13/3/2009 Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư Trung ương về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị ( khóa IX) về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Ngày 13/3/2009 Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư Trung ương về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị ( khóa IX) về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Ngày 13/3/2009 Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư Trung ương về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị ( khóa IX) về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Tham dự hội nghị gồm các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận, chủ tịch, phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, trưởng, phó các phòng, ban, ngành, bí thư và phó bí thư các tổ chức cơ sở trực thuộc Đảng bộ quận, bí thư Đảng uỷ, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy 14 phường.

Theo tinh thần chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, ngày 09/3/2009 Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình đã ban hành kế hoạch số 61-KH/QU triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về bảo vệ môi trường trong thời k đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" trong toàn đảng bộ quận. Qua đó nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác bảo vệ môi trường, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng 5 quan điểm chỉ đạo, 3 mục tiêu, 5 nhiệm vụ và các giải pháp đề ra trong Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong quận hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nghị quyết, nắm vững các nội dung cơ bản, những chủ trương, giải pháp lớn, từ đó nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường

Ban Thường vụ Quận ủy chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp ủy từ quận đến cơ sở cần triển khai thực hiện trong thời gian tới đó là:

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị: trên cơ sở đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, từ đó xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; đồng thời, đề ra giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Nghị quyết 41-NQ/TW và Chỉ thị 29-CT/TW đã đề cập; đưa nội dung kiểm điểm công tác bảo vệ môi trường vào báo cáo tổng kết, đánh giá định kỳ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

- Đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, qua đó nâng cao nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân về trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường.

- Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường; thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về bảo vệ môi trường; sử dụng đúng mục đích và hiệu quả nguồn chi thường xuyên từ ngân sách cho sự nghiệp bảo vệ môi trường.

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường; có cơ chế, chính sách khuyến khích cộng đồng, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vốn hoặc tham gia vào lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Sau hội nghị của cán bộ chủ chốt quận, các cơ sở xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân xong trước ngày 30/3/2009./.

Ban Tuyên giáo Quận ủy