Chính trị - Kinh tế

Đại hội lần thứ VI- Đảng Cộng sản Cu-ba tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
Ngày đăng 10/05/2011 | 00:00

Ngày 19/4/2011, Đại hội lần thứ VI Đảng Cộng sản Cu-ba đã thành công tốt đẹp. Đại hội diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hiron, một thắng lợi vĩ đại của quân và dân Hòn đảo Tự do, cũng là dịp kỷ niệm tròn nửa thế kỷ Cu-ba tuyên bố tính chất XHCN của cuộc Cách mạng. Bởi vậy, Đại hội lần này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Cu-ba theo con đường đã lựa chọn - con đường xây dựng CNXH.

Ngày 19/4/2011, Đại hội lần thứ VI Đảng Cộng sản Cu-ba đã thành công tốt đẹp. Đại hội diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hiron, một thắng lợi vĩ đại của quân và dân Hòn đảo Tự do, cũng là dịp kỷ niệm tròn nửa thế kỷ Cu-ba tuyên bố tính chất XHCN của cuộc Cách mạng. Bởi vậy, Đại hội lần này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Cu-ba theo con đường đã lựa chọn - con đường xây dựng CNXH.

Nguồn: Internet

Đại hội khẳng định CNXH là con đường duy nhất để vượt qua khó khăn và bảo vệ thành quả cách mạng, nhấn mạnh những thay đổi trong mô hình kinh tế của Cu-ba nhưng vẫn đảm bảo kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Đại hội đã thông qua "Đường lối chính sách kinh tế xã hội" vạch ra lộ trình cập nhật hóa mô hình kinh tế của Cu-ba trong tương lai. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 115 ủy viên, 15 Ủy viên Bộ Chính trị và 8 Ủy viên Ban Bí thư. Đồng chí Raul Castro đã được bầu làm Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cu-ba.

Ban Tuyên giáo Quận ủy Ba Đình đã ban hành công văn chỉ đạo công tác tuyên truyền kết quả Đại hội VI Đảng Cộng sản Cu-ba. Theo đó, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc căn cứ tài liệu để triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thắng lợi của Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với tuyên truyền thành công của Đại hội VI Đảng Cộng sản Cu-ba, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa xã hội, khẳng định sự hợp tác hữu nghị, thủy chung, sự kiên định vững bước theo con đường chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cu-ba.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY