Chính trị - Kinh tế

Quận Ba Đình ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
Ngày đăng 01/03/2013 | 00:00

Ngày 07/02/2013, UBND quận Ba Đình đã ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân quận Ba Đình về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Ngày 07/02/2013, UBND quận Ba Đình đã ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân quận Ba Đình về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Theo Kế hoạch đề ra, chiều 26/02/2013, UBND quận đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của các đồng chí lãnh đạo Quận uỷ- HĐND-UBND quận, lãnh đạo các ban Đảng Quận uỷ, các phòng, ban ngành đoàn thể thuộc quận, lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND các phường và đại diện một số cử tri của quận Ba Đình.

Tại Hội nghị, ngoài tham gia ý kiến về toàn bộ nội dung dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các đại biểu tiến hành thảo luận các vấn đề trọng tâm theo các nội dung do Ủy ban sửa đổi hiến pháp yêu cầu. Hầu hết các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và trí tuệ tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với tinh thần tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn những nội dung cơ bản về bản chất chế độ, về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Đánh giá về buổi góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đồng chí Nguyễn Phong Cầm- Uỷ viên Thường vụ Quận uỷ- PCT UBND quận đã tổng hợp những vấn đề các đại biểu nhất quán thảo luận trong ngày để góp phần xây dựng bản Hiến pháp ổn định trong thời gian dài.

Việc tổ chức triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân quận Ba Đình về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã và đang được triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng hiệu quả. Đây cũng chính là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành trên địa bàn quận góp ý vào sửa đổi Hiến pháp.