Chính trị - Kinh tế

Ban Thường vụ Quận ủy ban hành kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ giai đoạn 2013-2015
Ngày đăng 05/04/2013 | 00:00

Ngày 02/4/2013, Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình đã ban hành Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2013-2015 và chuẩn bị tốt cho nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 02/4/2013, Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình đã ban hành Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2013-2015 và chuẩn bị tốt cho nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo Kế hoạch, đối tượng luân chuyển, điều động là cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý và công chức, viên chức được quy hoạch vào chức danh Ban Thường vụ quản lý hiện đang công tác ở các phường, phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị -xã hội, các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc quận.

Về nguyên tắc, việc luân chuyển, điều động cán bộ phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, đồng thời đảm bảo hợp lý về phân công nhiệm vụ và đồng bộ về phạm vi luân chuyển, điều động.

Cán bộ sẽ được luân chuyển, điều động trong phạm vi dọc từ dưới lên, từ trên xuống; luân chuyển, điều động ngang và luân chuyển, điều động theo lĩnh vực công tác.

Thông qua công tác luân chuyển, điều động cán bộ giai đoạn 2013-2015 tạo điều kiện để rèn luyện, bồi dưỡng, giúp cán bộ trưởng thành, vững vàng toàn diện hơn qua thực tiễn, từng bước điểu chỉnh việc bố trí cán bộ hợp lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.