Chính trị - Kinh tế

Đảng ủy phường Đội Cấn nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
Ngày đăng 20/01/2017 | 18:26

Ngày 14/01, Đảng ủy phường đã tổ chức các hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa II “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên, BCH các đoàn thể phường.

Đồng chí Văn Tiến Bằng – Trưởng phòng Báo cáo viên, Trung tâm Thông tin – công tác tư tưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Báo cáo viên của các hội nghị.

Tại các hội nghị, đồng chí Báo cáo viên đã làm rõ các vấn đề về quan điểm chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay cũng như việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Sau hội nghị, Đảng ủy đã triển kế hoạch số 32-KH/ĐU ngày 06/01/2017 về “Thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTƯ Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Hải Yến