Chính trị - Kinh tế

Hội đồng nhân dân quận Ba Đình tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề)
Ngày đăng 30/05/2014 | 00:00

Chiều ngày 23/5/2014, HĐND quận Ba Đình đã tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét tờ trình, báo cáo về việc đề nghị thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) quận Ba Đình.

Chiều ngày 23/5/2014, HĐND quận Ba Đình đã tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét tờ trình, báo cáo về việc đề nghị thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) quận Ba Đình.

Đây là kỳ họp quan trọng của HĐND quận Ba Đình nhằm từng bước thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của quận, trong đó việc tăng cường, nâng cao hiệu lực quản lý về đất đai sẽ góp phần quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng mà quận đã đề ra.

Sau khi nghe UBND quận báo cáo, giải trình các nội dung trong Quy hoạch sử dụng đất, 100% đại biểu đã quyết nghị thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) quận Ba Đình để đề nghị Thành phố xét duyệt.

Toàn văn Nghị quyết Kỳ họp: Tại đây