Chính trị - Kinh tế

Hội nghị quán triệt nghị quyết trung ương 9 (khóa XI)
Ngày đăng 13/08/2014 | 00:00

Ngày 11/8 Đảng bộ UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị quán triệt triển khai nghị quyết trung ương 9 khóa XI đến toàn thể các đồng chí Đảng viên, Bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc, trong toàn quận.

Ngày 11/8 Đảng bộ UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị quán triệt triển khai nghị quyết trung ương 9 khóa XI đến toàn thể các đồng chí Đảng viên, Bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc, trong toàn quận.

Dự và phát biểu với hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Trung, phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan UBND quận, Phó Chủ tịch UBND quận.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Phạm Văn Hiến - Vụ trưởng, trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; những kết quả cũng như những hạn chế, nguyên nhân qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; về định hướng xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI). Ðồng thời quán triệt, triển khai Quyết định số 244-QÐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Ðảng; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng,…

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các chủ trương của Trung ương. Qua đó tạo ra sự chuyển biến căn bản về nhận thức và thống nhất cao về hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.