Chính trị - Kinh tế

Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”
Ngày đăng 08/05/2017 | 09:13

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố về tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, quận Ba Đình đã sớm ban hành kế hoạch thực hiện“Năm kỷ cương hành chính”.Việc triển khai thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”nhằm chấn chỉnh và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần củng cố chất lượng, nâng cao uy tín của bộ máy chính quyền; Đổi mới lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân, thái độ ứng xử, tác phong làm việc.

Theo yêu cầu của UBND quận, Kế hoạch được triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận; gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn; tránh phô trương, hình thức, làm theo phong trào. Đồng thời phải đảm bảo các hoạt động có chiều sâu, nội dung thiết thực, mang lại kết quả rõ nét, tác dụng tích cực, trực tiếp tới quyền lợi của người dân và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Các giải pháp cần được thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ; đồng thời cần động viên, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt; kiên quyết xử lý những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, tổ chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ.

Trong quá trình triển khai thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chínhsẽ được rà soát lại; kiểm tra, cập nhật, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản có nội dung quy phạm pháp luật của UBND quận; kịp thời phát hiện các văn bản trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. Thực hiện công khai đầy đủ thông tin đối với tất cả các TTHC, các bộ phận cấu thành TTHC, thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp quận, cấp phường. Song song với đó, phát hiện các nội dung, quy định bất cập, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung. Đồng thời tổ chức niêm yết, tiếp nhận, giải quyết kịp thời và đầy đủ các TTHC mới khi được Thành phố công bố hoặc quy định trong văn bản QPPL có hiệu lực thi hành.

Xây dựng quy trình nội bộ, hoàn thiện quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội quy, quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc, quy trình giải quyết TTHC đảm bảo đúng quy định, phù hợp với thực tế theo phương châm: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”. Phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo hướng chuyên môn hoá. Lãnh đạo bộ phận phải bao quát, quán xuyến công việc, thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, xử lý tình huống, kịp thời báo cáo lãnh đạo và cơ quan quản lý cấp trên. Đặc biệt khuyến khích thực hiện công khai quy trình giải quyết công việc nội bộ tới tổ chức, công dân.

Triển khai thực hiện nghiêm, kịp thời các quyết định và chỉ đạo của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị đảm bảo nguyên tắc “Một đầu mối - một việc xuyên suốt”. Hoàn thiện xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức theo danh mục VTVL trong các cơ quan, tổ chức hành chính đã được phê duyệt. Kiên quyết đưa ra khỏi biên chế hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đối với số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Một trong những nội dung của kế hoạch thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” là tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy trình đã xây dựng, đảm bảo sự đồng bộ, thông suốt. Quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, kiên quyết khắc phục tình trạng lãng phí tài sản, lãng phí thời gian; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại; không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh, không rõ trách nhiệm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của cá nhân và tổ chức.

Cán bộ lãnh đạo thực hiện nghiêm trách nhiệm định kỳ tiếp công dân theo quy định; Kịp thời xử lý, giải quyết nhanh, đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ, trách nhiệm được giao. Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin để cập nhật thường xuyên, kịp thời, chính xác kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, hỗ trợ công tác điều hành, quản lý, phục vụ người dân và tổ chức.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc quận. Xây dựng chuyển đổi mô hình quản lý chợ từ Ban Quản lý sang doanh nghiệp quản lý, kinh doanh, khai thác chợ giai đoạn 2016 - 2020.

Theo Nghị định của Chính phủ về việc quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, cần thực hiện nghiêm việc phân công lại vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức có thời hạn đủ 36 tháng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, tạo đồng thuận cao trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo hiệu quả, đúng thời hạn nhiệm vụ được giao. Định kỳ hàng quý thực hiện đánh giá, nhận xét chất lượng, hiệu quả công việc của Trưởng các phòng chuyên môn và Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND các phường theo hướng dẫn của Thành phố.

Những nội dung được đặt ra trong việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” sẽ thay đổi căn bản tư duy, thái độ, đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận, thụ lý, giải quyết TTHC, trên tinh thần “Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”.

Để có thể quán triệt nội dung Kế hoạch đến từng cơ quan, đơn vị, cá nhân, quận sẽ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm; phương pháp, lề lối, tác phong làm việc; tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong công việc; kỹ năng thực thi công vụ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức thường xuyên tiếp xúc với nhân dân và trực tiếp giải quyết TTHC. Tổ chức cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc quận tự đăng ký nội dung thi đua và cam kết thực hiện có hiệu quả với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể gắn với nhiệm vụ, công việc được giao. Từng cán bộ, công chức, viên chức căn cứ vị trí việc làm và nhiệm vụ được phân công phải xây dựng kế hoạch công tác cụ thể cho tuần, tháng, quý, năm; báo cáo Thủ trưởng đơn vị để quản lý, theo dõi, chỉ đạo, giám sát.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ và văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức. Có hình thức thi đua khen thưởng, động viên, biểu dương kịp thời các cá nhân có thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có sáng kiến cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc liên quan đến người dân và giải quyết TTHC; Kịp thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định trong thực thi công vụ, giải quyết TTHC và tiếp xúc với người dân.

Để tạo thuận lợi hơn nữa cho các tổ chức, công dân trong việc phản ánh, kiến nghị về phương thức giải quyết TTHC, về trình độ chuyên môn, thái độ, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức, quận sẽ thực hiện đa dạng các hình thức tiếp nhận để giải quyết đúng quy định pháp luật, như: văn bản hành chính; hệ thống bưu chính công ích; cổng thông tin điện tử, trang web của cơ quan, đơn vị; tin nhắn; báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng…

Phòng VHTT