Chính trị - Kinh tế

Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày đăng 27/04/2018 | 10:33

Sáng ngày 26/4/2018, Quận ủy Ba Đình tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong 2 năm qua, với nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị phù hợp với đặc thù của quận; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ quận đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị gắn với thực hiện các chương trình công tác toàn khóa của Thành phố và quận. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã đi vào nền nếp, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao. Nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở đã bước đầu được giải quyết, tiếp tục củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác đã tạo được những chuyển biến khá rõ nét về kỷ cương, hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao niềm tin của nhân dân với chính quyền. Công tác tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được quan tâm triển khai kịp thời, cổ vũ các nhân tố tích cực, hạn chế tiêu cực, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng quận ngày càng phát triển, văn minh hiện đại,…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ quận Ba Đình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị trong những năm qua; đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới quận cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị; khắc phục những yếu kém, hạn chế tồn tại.

Thay mặt lãnh đạo Quận ủy, đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy nhấn mạnh trong thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Gắn việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện tốt chủ đề năm 2018 của Thành phố "N ăm nâng cao hiệu lực, hiệ u qu ả hoạt động của hệ thống chính trị” và phương châm công tác của quận Kỷ cương, trá ch nhi ệm, hiệ u qu ả”, qua đó tạo chuyển biến rõ rệt, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính; tăng cường trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến tại cơ sở,...

Tại hội nghị, 17 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận giấy khen của Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình.

 

BTG