Chính trị - Kinh tế

Quận Ba Đình thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 6 tháng năm 2019
Ngày đăng 26/06/2019 | 09:35

6 tháng năm 2019, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn quận. Duy trì sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận. Thực hiện nghiêm túc, bài bản, chủ động, hiệu quả Quy chế làm việc, các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo của Trung ương, Thành phố. Tập trung chỉ đạo sớm công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận và cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố được thực hiện nghiêm túc.

Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2019 về Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nội dung hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Công tác tổ chức và cán bộ được thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc. Triển khai thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Công tác dân vận, hoạt động Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Tổ chức hội nghị đối thoại tiếp xúc đối thoại, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền giữa Thường trực Quận ủy, Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND quận với các đoàn thể chính trị - xã hội quận năm 2019. Đồng thời, chỉ đạo các phường, các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập tổ chức hội nghị đối thoại theo Quyết định số 2200 của Thành ủy Hà Nội.  

Trong 6 tháng qua, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đã giải quyết 442 vụ với 7.000 lượt người khiếu kiện sai quy định. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đảm bảo tiến độ so với kế hoạch giao. Ước thu thu ngân sách đạt 51,4 % dự toán. Ước chi ngân sách đạt 21,8% dự toán quận giao và đạt 23,5% dự toán Thành phố giao, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ đột xuất của quận. Thực hiện tốt công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 38 dự án. Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, giữ gìn vệ sinh môi trường được tập trung chỉ đạo, tiếp tục duy trì 5 tuyến phố điểm văn minh đô thị đồng thời triển khai các tuyến phố theo tiêu chí Văn minh đô thị trên địa bàn. An sinh xã hội được đảm bảo. Công tác giảm nghèo, công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện hiệu quả,...

Từ nay đến cuối năm, Quận ủy tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong đó có những nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi các cấp ủy Đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện 6 chương trình, các chuyên đề của Quận ủy khóa XXV gắn với 8 chương trình công tác của Thành uỷ khóa XVI. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo chủ đề năm “Dân vận chính quyền”,... Lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 32 chỉ tiêu công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; 8 mục tiêu năm 2019; cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV Đảng bộ Quận. Tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp theo Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị - xã hội các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước trên địa bàn; không để xảy ra tình trạng công dân quận Ba Đình tham gia tập trung đông người, trái pháp luật,...

 

Trịnh Huyền