Chính trị - Kinh tế

Quận Ba Đình phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Ngày đăng 02/07/2019 | 14:57

Từ đầu năm đến nay, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được Quận ủy, HĐND - UBND, Uỷ ban MTTQ quận và hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Các biện pháp phòng ngừa được triển khai thực hiện tốt, từ công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan đơn vị đến việc thực hiện các quy định về quản lý tài chính, tài sản, kiểm tra, giám sát.

UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc quận thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính ngân sách, đồng thời thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động từ khâu công khai dự toán, danh mục dự án, công khai quy chế chi tiêu nội bộ đến quyết toán,... Việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách được xây dựng trên cơ sở chế độ, tiêu chuẩn định mức, các mục tiêu, nhiệm vụ phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của quận, phù hợp với khả năng nguồn thu của ngân sách địa phương và bám sát sự chỉ đạo của Thành phố, đảm bảo không thấp hơn dự toán được  giao.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, ngoài việc công khai danh mục, trình tự và thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản cũng được thực hiện công khai và niêm yết tại bộ phận một cửa của UBND quận. UBND quận ra thông báo và giao nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn có liên quan thực hiện nghiêm túc việc công khai quy trình về đầu tư. Hoạt động giám sát của các ban giám sát đầu tư xây dựng cộng đồng tại 14 phường được tăng cường, có hiệu quả.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tiến hành công khai theo đúng quy định của pháp luật. Việc thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đều được thông báo công khai đến các đơn vị ngay từ đầu năm. Các kết luận, báo cáo thanh tra, kiểm tra được thông báo, công bố công khai để cán bộ các đơn vị biết. Các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo được niêm yết công khai tại trụ sở tiếp dân để mọi công dân đều biết và giám sát thực hiện

Xác định cải cách hành chính là một trong những biện pháp hữu hiệu trong công tác phòng chống tham nhũng, UBND quận đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính từ đầu năm. Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện, tạo bước đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, nhất là việc triển khai phần mềm một cửa dùng chung 3 cấp và thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 đã góp phần minh bạch hóa quá trình giải quyết thủ tục hành chính trong các cơ quan thuộc quận.

Công tác rà soát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật được UBND quận giao các đơn vị tiến hành thường xuyên để cập nhập thực hiện những nội dung mới được ban hành thay thế. Các thủ tục hành chính được rà soát chuẩn hoá theo yêu cầu của Thành phố. Các thủ tục đều được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa UBND từ quận đến phường. Đã xây dựng quy trình giải quyết theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đối với các thủ tục cấp quận.

UBND quận, Thanh tra quận đã xây dựng và ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2019, trong đó tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như quản lý tài chính, đầu tư xây dựng, quản lý đất đai... Từ đầu năm đến nay, qua thanh tra trực tiếp tại các đơn vị và tự kiểm tra, chưa phát hiện trường hợp nào có hành vi tham nhũng, chưa có trường hợp nào vi phạm bị đưa ra truy tố, xét xử.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thành phố và Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của UBND quận, 100% các đơn vị trực thuộc đã tổ chức quán triệt và triển khai Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức. Qua đó, tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương, đẩy mạnh khoán chi hành chính với tổng số tiền trên 35 tỷ đồng. Tiết kiệm triệt để các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác phí; cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa- xã hội trên địa bàn.

Từ những kết quả đạt được sau 6 tháng qua, quận đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới với các giải pháp trọng tâm sau:

  Một là , tiếp tục thực hiện Chương trình của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020” và 5 chuyên đề của Quận ủy về việc triển khai thực hiện Chương trình 07 trên địa bàn quận, trong đó tập trung thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa; tiếp tục thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020.

  Hai là, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn  với việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và trong hoạt động của cơ quan. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí nói riêng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ba là, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Công an, Viện Kiểm sát, Toà án nhân dân trong việc chủ động phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức thành viên của MTTQ từ quận đến cơ sở để tích cực phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết, kịp thời các hành vi tham nhũng phát sinh trong các lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn.

Bốn là, điều hành ngân sách theo đúng các quy định hiện hành đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện Kế hoạch về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức.

Phòng Văn hóa và Thông tin