Chính trị - Kinh tế

Kế hoạch tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) của Quận ủy Ba Đình
Ngày đăng 08/07/2019 | 14:55

Ngày 05/7/2019, Quận ủy Ba Đình ban hành Kế hoạch số 159-KH/QU tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019).

Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm mục đích khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với công lao to lớn của Người cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Qua đó, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh dân tộc, sức mạnh thời đại; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đi vào chiều sâu, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Kế hoạch 159-KH/QU của Quận ủy Ba Đình còn nhằm đánh giá, tổng kết, nêu bật những kết quả, bài học kinh nghiệm trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chỉ rõ những thời cơ, thách thức trên con đường phát triển đất nước, Thủ đô và quận; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong 50 năm thực hiện Di chúc, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục thực hiện thắng lợi Di chúc của Bác trong giai đoạn cách mạng mới.

Kế hoạch cũng yêu cầu việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức phong phú; không phô trương, lãng phí; hướng về cơ sở, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục cao, có sức lan toan sâu rộng, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng, góp phần tạo ra không khí phấn khởi, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thiện hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị.

Di chúc của Chủ tịch Hò Chí Minh như ngọn đuốc soi đường cho dân tộc

Nội dung tuyên truyền

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh trong Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi; những thành tựu nổi bật, bài học kinh nghiệm của Thủ đô và đất nước trong quá trình thực hiện Di chúc của Người.

Tuyên truyền nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình” (1999 - 2019), 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019), chủ đề công tác năm 2019 của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị” và phương châm công tác của quận “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Tuyên truyền đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, phủ định ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và Di chúc nói riêng, luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước.

Kịp thời phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng thể hiện qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là ở những nơi có Khu Di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bản Di chúc viết tay của Chủ tịch Hồ Chí Minh. File: Nhà xuất bản Trẻ

Bên cạnh đó, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ quận với chủ đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thành tựu và bài học kinh nghiệm”, nhằm ôn lại nội dung Di chúc, nhất là lời căn dặn của Người về công tác xây dựng Đảng; bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; nâng cao đời sống nhân dân; về tinh thần đoàn kết quốc tế và về những việc sau khi kháng chiến thắng lợi; thảo luận, làm rõ giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc và những thành tựu trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; liên hệ, đánh giá việc thực hiện Di chúc với 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các đơn vị. Tổ chức các hoạt động văn nghệ quần chúng về chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi thành tựu phát triển của đất nước, Thủ đô và quận. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Kế hoạch yêu cầu các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao, thời gian tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện từ tháng 7/2019 đến tháng 12/2019, cao điểm trong quý III/2019.

Xem toàn văn Kế hoạch: Tại đây

Phòng Văn hóa và Thông tin