Chính trị - Kinh tế

Công khai quyết toán ngân sách quận Ba Đình năm 2018 và tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 15/07/2019 | 08:14

Quyết định 1121/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của UBND quận Ba Đình về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách quận Ba Đình năm 2018 và tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2019.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

/documents/4471536/0/qd-1121-2019_signed.pdf/7b04d256-ee80-4193-bfad-55b72cdeb554

Phòng Văn hóa và Thông tin