Chính trị - Kinh tế

Học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày đăng 09/08/2019 | 13:58

Sau nửa thế kỷ, bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng sáng tỏ giá trị lịch sử, một tài sản tinh thần vô giá, kết tinh toàn bộ tinh hoa tư tưởng, tâm hồn và đạo đức vô cùng trong sáng, đẹp đẽ của một lãnh tụ rất đời thường mà rất vĩ đại, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Bản Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ là di sản vô giá cho hôm nay và muôn đời sau, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mãi khắc sâu trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, với những tư tưởng cơ bản, thể hiện cốt cách, tâm hồn cao đẹp và đạo đức cách mạng trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Di chúc của Người còn là văn kiện lý luận quan trọng của Đảng, là ngọn đèn soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; là hành trang vững chắc để toàn dân tộc đoàn kết, đồng lòng khắc phục mọi khó khăn, thử thách, xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” và “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” như mong muốn cháy bỏng của Bác.

Trong bản Di chúc năm 1965, Người đã viết “Trước hết nói về Đảng”. Người đã khẳng định sức mạnh to lớn của đoàn kết qua thực tiễn cách mạng nước ta mà nhấn mạnh: “Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và dân tộc ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Trong Di chúc, Người căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm túc tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng”.

Người cũng khẳng định, Đảng là tổ chức chính trị cao nhất của nhân dân, của dân tộc. Các đảng viên đều tham gia tổ chức một cách tự giác, tự nguyện; việc giữ vững và thực hiện nghiêm minh các nguyên tắc của Đảng không chỉ là nguyện vọng của nhân dân mà còn là trách nhiệm của mỗi đảng viên.

Để có sự đoàn kết thật sự, không chỉ cần thực hiện nguyên tắc, bản lĩnh, lý trí mà còn rất cần tình thương yêu, sự đồng cảm và chia sẻ với nhau. Năm 1966, Người bổ sung vào bản Di chúc cụm từ “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng căn dặn với bốn chữ “thật”: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”…

Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bản Di chúc bất hủ. Những suy nghĩ tâm huyết, sâu xa của Người; những điều Bác căn dặn trong Di chúc vẫn là những vấn đề căn cốt, luôn mang tính thời sự đối với Đảng ta, nhân dân ta trong suốt 50 năm qua và mãi tới mai sau. Nghiêm túc quán triệt, học tập và làm theo Di chúc của Người trong giai đoạn hiện nay là việc làm hết sức cần thiết và thiết thực. Hơn thế, chúng ta cần kế thừa, phát triển, vận dụng sáng tạo những lời huấn thị, chỉ dẫn quý báu của Người trong thời kỳ mới, hoàn cảnh lịch sử mới; phù hợp và sát thực tế của từng ngành, cơ sở, cơ quan, đơn vị…

          Tự hào về những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong nửa thế kỷ thực hiện Di chúc của Bác Hồ, đặc biệt là những thành tựu ấn tượng, đổi mới bứt phá của quận từ Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXV đến nay, chúng ta cần khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần học tập, làm theo Di chúc của Bác; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.                 Cùng với tuyên truyền, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình; phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện Di chúc và học tập, làm theo Bác, chúng ta cũng thẳng thắn phê phán, đấu tranh kiên quyết với những hạn chế, khuyết điểm, những tư tưởng, hành vi không đúng với lời dạy, những điều mong muốn của Người, nhất là chống chủ nghĩa cá nhân, tệ quan liêu, tham nhũng, thoái hóa, biến chất…của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

          Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “Tôi để lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng”,  đặc biệt Người căn dặn những điều căn cốt về xây dựng Đảng, về đoàn kết trong Đảng và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

            Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác, là dịp để mỗi chúng ta báo cáo với Bác những công việc mà mình đã thực hiện, đang thực hiện và sẽ thực hiện theo những lời dặn dò, nhắn nhủ và mong đợi của Bác, thấm nhuần những lời dạy của Bác, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ quận. Mỗi tập thể, cá nhân hãy soi mình vào những yêu cầu, kỳ vọng, định hướng của Bác để phấn đấu, rèn luyện, cố gắng đóng góp nhiều hơn cho Thủ đô và đất nước và quận, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Đó cũng chính là những công việc quan trọng, thiết thực và có ý nghĩa nhất trong dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người./.

 

                                                               BAN DÂN VẬN QUẬN ỦY