Chính trị - Kinh tế

Phường Cống Vị tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết
Ngày đăng 23/08/2019 | 14:32

Chiều ngày 20/8, Đảng ủy phường Cống Vị tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tới cán bộ, đảng viên trong phường.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Đoàn Duy Báu – Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo TW Đảng đã truyền đạt các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII), gồm: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Đây là nội dung quan trọng, thiết thực đối với mỗi cán bộ, đảng viên, là hoạt động chính trị sâu rộng, nhằm giúp cho đảng viên trên địa bàn phường nắm được những định hướng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương 10 (khóa XII), tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

VHTT phường