Chính trị - Kinh tế

Học tập và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh
Ngày đăng 02/10/2019 | 09:47

Ngày 01/10, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019), 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận”, tổng kết 10 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019.

Dự hội nghị có đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; đại diện các sở, ban, ngành, đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

Đọc diễn văn kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - UVTV -Trưởng ban Dân vận Thành ủy khẳng định, truyền thống công tác dân vận của Đảng được gắn liền với sự ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, nước ta giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, số ra ngày 15-10-1949, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, là “cương lĩnh dân vận” của Đảng Cộng sản Việt Nam, là “kim chỉ nam” về công tác dân vận trong mọi giai đoạn cách mạng.Trải qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn xác định :“Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta ; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân“. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Lực lượng của Dân rất to, việc dân vận rất quan trọng.“Dân vận kém thì việc gì cũng kém; Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công“.

Cùng với tiến trình lịch sử của đất nước, công tác dân vận của Đảng đã góp phần tuyên truyền, vận động, tổ chức những phong trào cách mạng rộng lớn, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, làm nên những chiến thắng vẻ vang, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.Trong những năm qua, Đảng bộ thành phố luôn chủ động vận dụng sáng tạo, linh hoạt các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cho rằng để tiếp tục thực hiện các quan điểm, tư tưởng dân vận của Bác, các cấp ủy và hệ thống dân vận thành phố sẽ thực hiện 4 giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức vận động, tập hợp quần chúng; phấn đấu theo phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố đã đề ra.

10 năm qua, nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã xuất hiện và được nhân rộng, qua đó góp phần tích cực vào những thành tựu về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội ở thành phố; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Điểu K’Ré-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đánh giá, 10 năm qua, Thành ủy Hà Nội đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động... Đồng chí đề nghị, Thành ủy Hà Nội tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đánh giá, xếp loại mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, bảo đảm sát thực tiễn, hướng phong trào thi đua “Dân vận khéo” vào những việc mới, việc khó; đặc biệt cần chú trọng xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo; giải quyết tốt những kiến nghị, đề xuất của nhân dân...

Tiếp thu ý kiến của đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết: Những năm qua Thành ủy Hà Nội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành hệ thống văn bản để triển khai đồng bộ các nội dung công tác dân vận; cùng với công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.Phong trào thi đua “Dân vận khéo” cũng được triển khai sâu rộng ở tất cả các cấp, các ngành, lĩnh vực; nhiều mô hình, điển hình đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác dân vận trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường và đổi mới công tác dân vận tại các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, thực hiện có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền 2019”...Các địa phương, đơn vị thường xuyên, chủ động nắm bắt, dự báo tình hình nhân dân, đồng thời tập trung giải quyết tốt những vấn đề dân sinh bức xúc; tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, vai trò của phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng nhiều mô hình điển hình trên các lĩnh vực, tập trung vào những nhiệm vụ trọng điểm của thành phố, những vấn đề dân sinh, bức xúc; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả, hiệu quả của các mô hình “Dân vận khéo”, kịp thời tham mưu, chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu...góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.  

Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho 40 cá nhân. Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân.

 

BAN DÂN VẬN