Chính trị - Kinh tế

Bố trí, sắp xếp các chức danh hoạt động không chuyên trách ở cơ sở
Ngày đăng 14/10/2019 | 09:03

Trong 2 ngày 16/9 và 19/9/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Đề án và Quyết định về việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố gắn với kiện toàn thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND Thành phố Hà Nội.

Theo Đề án số 21-ĐA/TU của Thành ủy và Quyết định số 5241/QĐ-UBND của UBND Thành phố, số tổ dân phố có quy mô dưới 225 hộ gia đình với các tổ dân phố liền kề, để sau sát nhập tổ dân phố mới có quy mô lớn hơn 250 hộ gia đình; khuyến khích việc sát nhập các tổ dân phố khác có quy mô từ 250 hộ trở lên, có điều kiện phù hợp để có tổ dân phố lớn hơn. Việc sát nhập tổ dân phố cần tính toán địa giới hành chính, thực trạng công tác cán bộ có khả năng đáp ứng nhiệm vụ để có phương án phù hợp với từng địa bàn dân cư....

Tổ dân phố được phân thành 2 loại: Loại 1 là những tổ dân phố có từ 450 hộ gia đình trở lên, Loại 2 là những tổ dân phố có dưới 450 hộ gia đình

Việc kiện toàn tổ dân phố trên địa bàn quận Ba Đình sẽ được thực hiện đồng thời với việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố. Theo Đề án của Thành ủy Hà Nội, các phường sẽ rà soát đội ngũ người hoạt động không chuyên trách và xây dựng phương án sắp xếp, bố trí tối đa 7 người hoạt động không chuyên trách/01 phường để đảm nhiệm, kiêm nhiệm 9 chức danh không chuyên tráchở cấp phường.

Đối với tổ dân phố: sắp xếp, bố trí tối đa 02 người hoạt động không chuyên trách/ 01 tổ dân phố để đảm nhiệm, kiêm nhiệm 03 chức danh không chuyên trách ở tổ dân phố. Đối với tổ dân phố loại 1 (trên 450 hộ gia đình): Bí thư chi bộ kiêm  Trưởng ban công tác Mặt trận; hoặc Tổ trưởng tổ dân phố kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận và ngược lại. Không khuyến khích bố trí Bí thư chi bộ kiêm nhiệm chức danh Tổ trưởng dân phố.

Đối với tổ dân phố loại 2 (dưới 450 hộ gia đình): Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng dân phố hoặc kiêm Trưởng ban công tác mặt trận và ngược lại.

Những người đảm nhiệm kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách được hưởng 50% phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp chức danh cao nhất.

Dự kiến sau khi thực hiện nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của HĐND Thành phố, Đề án số 21-ĐA/TU của Thành ủy và Đề án của Quận ủy số người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn toàn quận sẽ giảm ít nhất là 198 người.

Việc sắp xếp bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách, góp phần tinh gọn hệ thống chính trị cơ sở, tăng mức thu nhập, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách.

Ban Thường vụ Quận ủy,UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan phối hợp tham mưu xây dựng Kế hoạch để triển khai tổ chức thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Quận ủy sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố và kiện toàn sát nhập tổ dân phố trên địa bàn Quận Ba Đình nhoàn thành xong trước ngày 20/10/2019.

 

Hải Yến - Ban Dân vận