Chính trị - Kinh tế

Kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Tua Hai
Ngày đăng 10/01/2020 | 14:54

Đầu năm 1960, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mà trực tiếp là Xứ ủy Nam bộ, lực lượng vũ trang miền Đông Nam bộ phối hợp với quân và dân tỉnh Tây Ninh tổ chức trận tập kích vào căn cứ Tua Hai của Mỹ và chính quyền Sài Gòn.

Chiến thắng Tua Hai vượt khỏi phạm vi một trận đánh thông thường, đánh dấu bước phát triển mới về trình độ tổ chức, chỉ huy hiệp đồng tác chiến của lực lượng vũ trang miền Nam; trực tiếp làm rung động cả bộ máy kìm kẹp ở Tây Ninh và các tỉnh miền Đông Nam bộ, tạo tình thế cách mạng nhanh chóng chín muồi cho quần chúng nổi dậy. Thắng lợi Tua Hai đã góp phần kiểm nghiệm đường lối cách mạng độc lập, tự chủ của Trung ương Đảng; thể hiện sự nhạy bén, sáng tạo trong vận dụng và chỉ đạo thực tiễn của Xứ ủy Nam bộ và tinh thần chủ động của Đảng bộ Liên tỉnh miền Đông, trong đó có Đảng bộ, quân và dân tỉnh Tây Ninh.

          Trước tình hình Mỹ và chính quyền Sài Gòn ngày càng tăng cường đàn áp phong trào cách mạng miền Nam, tháng 1/1959, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Trung ương lần thứ 15 (mở rộng) do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, nhằm thống nhất đường lối cách mạng Việt Nam, trong đó có phong trào cách mạng miền Nam. Hội nghị xác định con đường của cách mạng miền Nam là “giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc và phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc dân chủ nhân dân” bằng khởi nghĩa giành chính quyền. Hội nghị Trung ương 15 phản ánh đúng xu thế phát triển khách quan của cách mạng, đáp ứng yêu cầu cháy bỏng của quần chúng nhân dân, kịp thời chuyển hướng chỉ đạo đối với phong trào cách mạng miền Nam.

          Dưới ánh sáng của Nghị quyết Trung ương 15, Xứ ủy Nam bộ kịp thời chỉ đạo Đảng bộ các địa phương miền Nam tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang và hoạt động vũ trang, hỗ trợ quần chúng nổi dậy diệt ác, phá kìm. Cuối năm 1959, để thúc đẩy hơn nữa các hoạt động đấu tranh vũ trang, Xứ uỷ Nam bộ chủ trương tiến hành một cuộc tiến công quân sự nhằm gây tác động mạnh trên chiến trường toàn Miền, mở đầu phong trào đồng khởi vũ trang giành chính quyền, đồng thời lấy vũ khí của địch trang bị cho các đơn vị vũ trang của ta.

          Hiện thực hóa chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chỉ đạo của Xứ ủy Nam bộ, ngày 26/1/1960, Ban Quân sự Liên tỉnh miền Đông phối hợp với quân và dân Tây Ninh tổ chức trận tập kích căn cứ Tua Hai và giành thắng lợi. Kết quả, ta diệt 76 quân địch, bắt, giáo dục và thả tại chỗ hơn 400 quân, thu gần 1.500 khẩu súng các loại; ta hy sinh 7 người. Đây là thắng lợi đầu tiên của lực lượng vũ trang miền Đông Nam bộ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, châm ngòi cho cao trào Đồng khởi ở miền Đông Nam bộ. Chiến thắng mang ý nghĩa chính trị to lớn, góp phần củng cố niềm tin và cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân miền Nam, cũng như giáng một đòn bất ngờ vào chính sách thực dân mới của Mỹ, khiến chính quyền Sài Gòn hoang mang, lo sợ.

          Chiến thắng Tua Hai là một trong những sự kiện lịch sử quan trọng trong phong trào Đồng Khởi những năm 1959-1960, đồng thời đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng miền Nam. Thắng lợi đó không những góp phần khẳng định tính đúng đắn trong chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng thông qua Nghị quyết 15, mà còn là cơ sở để Đảng ta phát triển và hoàn thiện đường lối, phương thức, nghệ thuật đấu tranh cách mạng “hai chân, ba mũi”, trong đó đấu tranh vũ trang ngày càng chiếm vai trò quan trọng, quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Nga ̀y 8/1, Ban Tuyên giáo Quận ủy Ba Đình ban ha ̀nh Hướng dẫn Số 49 vê ̀ Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Tua Hai (26/01/1960 – 26/01/2020). Theo đó, tuyên truyền làm rõ bối cảnh, diễn biến, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm từ Chiến thắng Tua Hai; nêu bật chiến thắng Tua Hai là chiến thắng đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam trên địa bàn Tây Ninh, mở ra thời kỳ phát triển mới đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang “đi bằng hai chân, giáp công bằng ba mũi”, chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tấn công, dần đẩy mạnh tiến công và tổng tiến công địch giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta.

Công tác tuyên truyền cần triển khai sâu rộng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Tua Hai; khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguyễn Sơn