Chính trị - Kinh tế

Kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi: bước ngoặt của cách mạng miền nam
Ngày đăng 13/01/2020 | 08:56

Đồng Khởi là phong trào do những thành viên Việt Minh ở lại miền Nam Việt Nam kêu gọi nhân dân nổi dậy đồng loạt chống lại Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Trước hết là những vùng nông thôn rộng lớn ở miền Nam Việt Nam và cả vùng núi Nam Trung bộ Việt Nam. Phong trào này diễn ra từ cuối năm 1959, đỉnh cao là năm 1960, nhanh chóng lan rộng khắp miền Nam làm tan rã cơ cấu chính quyền cơ sở nông thôn của chính phủ Việt Nam Cộng hòa thời kỳ Ngô Đình Diệm, dẫn đến một phần đáng kể của nông thôn miền Nam đã thành vùng do những người cộng sản kiểm soát, dẫn đến sự thành lập của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Ngày 8/1, Ban Tuyên giáo Quận ủy Ba Đình ban hành Hướng dẫn Số 50 Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi (1960 - 2020) và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960 - 17/01/2020). Theo đó, cần tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về thắng lợi, ý nghĩa của phong trào Đồng khởi năm 1960, mà đỉnh cao là Đồng khởi ở Bến Tre; khẳng định quan điểm, đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay.

Thông qua tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần cách mạng của Đồng khởi năm xưa vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra.

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, giáo dục cần được tổ chức với nhiều hình thức sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, phù hợp gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội và các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và Thủ đô, nhằm tạo khí thế phấn khởi trong Nhân dân tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nội dung tuyên truyền cần làm rõ bối cảnh, diễn biến và ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của phong trào Đồng khởi năm 1960, mà đỉnh cao là Đồng khởi ở Bến Tre; khẳng định phong trào Đồng khởi năm 1960 là một bước ngoặt chiến lược, đưa cách mạng miền Nam chuyển từ thế phòng ngự, gìn giữ lực lượng sang thế tiến công và liên tiếp tiến công địch; làm rung chuyển và báo hiệu sự sụp đổ của chế độ Mỹ - Ngụy; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc ban hành Nghị quyết 15 và sự vận dụng linh hoạt của Đảng bộ, chính quyền địa phương là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc Đồng khởi Bến Tre và phong trào Đồng khởi năm 1960.

Tuyên truyền phát huy truyền thống cách mạng và những bài học kinh nghiệm của phong trào Đồng khởi trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tập trung tuyên truyền sâu đậm những thành tựu to lớn và ý nghĩa lịch sử của đất nước sau 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nhất là trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo và khởi xướng.                                                    

          Nguyễn Sơn