Chính trị - Kinh tế

Sơ kết 5 năm thực hiện luật MTTQ Việt Nam 2015
Ngày đăng 05/10/2020 | 08:22

   Ngày 30/9/2020, tại 18b Lê Hồng Phong, Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam quận Ba Đình tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật MTTQ Việt Nam năm 2015; đồng thời đánh giá kết quả hoạt động công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.

   Sau khi Luật MTTQ Việt Nam có hiệu lực thi hành, việc cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn thi hành Luật MTTQ Việt Nam đã được chú trọng. Quận ủy và cấp ủy cơ sở đã quan tâm hơn và có nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác MTTQ các cấp; tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác toàn khóa của quận ủy trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đó là Chương trình số 06-CTr/QU ngày 28/01/2016 của Quận ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng; năng lực quản lý, điều hành của chính quyền; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội; xây dựng quận Ba Đình phát triển, văn minh, hiện đại (nhiệm kỳ 2015-2020)” gắn với Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Chuyên đề số 04-CĐ/QU ngày 20/12/2016 “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với các dự án đầu tư góp phần phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020”, Chỉ thị số 12-CT/QU ngày 19/01/2018 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn quận Ba Đình”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã xây dựng và triển khai kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện việc quán triệt, phổ biến và tuyên truyền Luật MTTQ Việt Nam đến toàn bộ cán bộ MTTQ các cấp, đảng viên, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp Nhân dân; tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các văn bản của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đến đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân nội dung Luật MTTQ Việt Nam gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quận là xây dựng đô thị văn minh, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động và phối hợp, kết hợp với cuộc vận động “H ọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh , góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH, QP - AN của quận trong 5 năm qua.

   Trong quá trình triển khai thi hành Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 thường xuyên có sự quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ của chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở đã tổ chức quán triệt sâu rộng, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật MTTQ Việt Nam Mối quan hệ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam quận với cấp ủy Đảng, cơ quan nhà nước và các tổ chức thành viên cùng cấp trong nhiệm vụ xây dựng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc được thể hiện rõ nét. Đại đa số Nhân dân tự ý thức được quyền làm chủ của mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân, tự giác thực hiện nghĩa vụ của mình trên mọi lĩnh vực, để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

  Từ những kết quả đạt được, UB MTTQ Việt Nam quận Ba Đình đưa ra một số kiến nghị nhằm tăng hiệu quả thực hiện Luật MTTQ Việt Nam, đó là:

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân kết quả 5 năm thực hiện Luật MTTQ Việt Nam; qua đó, tổng hợp các ý kiến đóng góp bổ sung, sửa Luật cho phù hợp với thực tiễn của từng giai đoạn; tập trung xây dựng chương trình công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật MTTQ Việt Nam.

- Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch có liên quan đến MTTQ; quan tâm tạo điều kiện về nhân sự, cơ chế chính sách cho đội ngũ cán bộ Mặt trận, đảm bảo kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho MTTQ.

- Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân, nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; kịp thời nắm tình hình nhân dân, tâm tư, dư luận quần chúng để làm cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng nội dung, biện pháp chỉ đạo thực hiện công tác vận động quần chúng; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách Tôn giáo của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là các chức sắc tín đồ các tôn giáo; tăng cường tuyên truyền vận động và kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tự do tín ngưỡng gây mất an ninh trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung xem xét, giải quyết theo luật định những vấn đề liên quan đến tôn giáo; nắm bắt, xử lý kịp thời, không để các vụ việc phức tạp mới nảy sinh trên địa bàn quận./.

 

 

                                                                                                                                                 C. Q.H – MTTQ Ba Đình