Quận Ba Đình: Thực hiện hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Việc khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử có ý nghĩa quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chuyển đối số quốc gia, mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài, xây dựng Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2022- 2030.
content:

Ngày 18/3/2022, UBND quận triển khai Kế hoạch số 115/KH-UBND về thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn quận. Theo đó, quận xác định việc thực hiện Đề án là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên và lâu dài của các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu các phòng, ban cấp quận, chính quyền các phường; sự tham gia đồng hành của tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Trước đó, ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 để phục vụ 05 nhóm tiện ích: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Đối với 05 nhóm tiện ích, UBND quận xây dựng lộ trình, giai đoạn, nội dung, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển ứng dụng dữ liễu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ công cuộc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025.

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả Đề án, UBND quận xây dựng 05 nhiệm vụ cụ thể:

1. Tổ chức triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Đề án 06 gắn với Luật cư trú, Luật Căn cước công dân và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; nâng cao nhận thức các các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân trong việc thực hiện Đề án.

2. Tham gia đóng gọp ý kiến với các Bộ, ngành có liên quan, nghiên cứu, rà soát tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, hoàn thiện chính sách pháp luật có liên quan đến việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

3. Triển khai thực hiện việc kết nối, tích hợp, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử theo quy định.

4. Tiếp tục thực hiện việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Cập nhật, chuẩn hoá danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

5. Bố trí nguồn nhân lực, rà soát cơ sở vật chất, nâng cấp, hoàn thiệu cơ sở hạ tầng thông tin; tích hợp cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022.

Cũng theo kế hoạch, UBND quận đã chỉ đạo tập trung thực hiện trước mắt 23 danh mục thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cổng dịch vụ coog quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của quận; trong đó có 10 thủ tục hành chính cấp độ 4 và 13 thủ tục hành chính cấp độ 3.

Đính kèm kế hoạch số 115/KH - UBND tại đây

Phòng Văn hoá và Thông tin