Quận Ba Đình: Triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội, phòng, chống dịch Covid-19

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý xã hội để thực hiện mục tiêu kép “kiểm soát bệnh tật, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội”, đảm bảo tính mạng, sức khỏe, sự an toàn của người dân, an toàn cho địa bàn, UBND quận ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác quản lý xã hội, trước mắt là nhiệm vụ cấp bách kiểm soát dịch bệnh Covid-19, khôi phục phát triển KT-XH.
content:

Ngày 15/10, UBND quận ban hành Kế hoạch số 267/KH-UBND về Triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 và phục vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn quận Ba Đình.

Mục đích nhằm ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý xã hội trên địa bàn quận để thực hiện mục tiêu kép “kiểm soát bệnh tật, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội”; Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để chuẩn hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp các tiện ích thông minh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; phục vụ hiệu quả công tác quản lý dân cư và kiểm soát dịch bệnh Covid-19, quản lý xã hội trong thời gian tiếp theo; Phát huy hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành và quản lý nhà nước của các đơn vị trong lĩnh vực chuyên môn nhằm tạo điều kiện cho cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn sớm thực hiện cuộc sống bình thường mới, duy trì sinh kế, phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

UBND quận yêu cầu các đơn vị cần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế tng địa bàn, khu vực trên cơ sở bám sát và tuân thủ 06 nguyên tắc: (1) Y tế là trụ cột, là trung tâm; (2) Kinh tế là cơ sở, là nền tảng; (3) Dữ liệu khoa học, công nghệ là then chốt; (4) Ổn định chính trị- xã hội là trọng yếu và thường xuyên; (5) Vắc xin, thuốc chữa bệnh và ý thức người dân là điều kiện tiên quyết; (6) An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn; Thực hiện nghiêm các giải pháp quản lý công dân trên nền tảng dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân trong giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phục hồi kinh tế - xã hội” trên địa bàn quận. Truyền tải đẩy đủ, kịp thời các chủ trương chính sách của Thành ủy, UBND Thành phố về việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, qua đó tạo ý thức tự giác, tự chấp hành, tự thực hiện của mọi người dân, cá nhân, tổ chức liên quan trên địa bàn.

Để triển khai kế hoạch đạt hiệu quả, UBND quận tập trung chỉ đạo thực hiện 06 nội dung cơ bản sau:

1. Đảm bảo cấp thẻ căn cước công dân cho tất cả công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn quận và tất cả công dân chưa đủ điều kiện cấp thẻ căn cước công dân đều được nhận thông báo mã định danh cá nhân.

2. Phối hợp cập nhật đầy đủ thông tin công dân, thông tin tiêm chủng cho tất cả công dân trên địa bàn theo quy định của Bộ Y tế vào hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống. Dữ liệu thông tin tiêm chủng, thông tin dịch tễ được cập nhật đy đủ, kịp thời vào hệ thống quản lý của Bộ Y tế và Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

3. Khai thác các phần mềm trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sử dụng hiệu quả thẻ căn cước công dân phục vụ quản lý dân cư, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới.

Thực hiện kiểm soát, quản lý thông tin công dân trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thẻ căn cước công dân, trước mắt triển khai thực hiện ngay thông qua ứng dụng VNEID, VHD, Bluezone hoặc truy cập trang Web https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn trên điện thoại thông minh, máy tính có kết nối mạng nhằm kiểm soát các thông tin dịch tễ của công dân (tiêm chủng, khai báo tình trạng sức khỏe, nguy cơ liên quan đến ca bệnh) tạo sự di chuyển an toàn, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19. Kiểm soát thông tin công dân tại trụ sở các đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh, khu vui chơi giải trí, trường học, bệnh viện … trên địa bàn bằng mã QR cá nhân hoặc yêu cầu cá nhân quét mã địa điểm nơi đến.

4. Tuyên truyền sâu rộng và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa, sử dụng mã QR cá nhân trong quá trình kiểm soát của cơ quan chức năng, các tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ xã hội.

5. Sử dụng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

6. Đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất theo quy định trong công tác triển khai thực hiện ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội trên địa bàn quận.

Đính kèm Kế hoạch 267/KH - UBND././documents/1062718/0/kh-267-2021%2815.10.2021_16h52p25%29_signed.pdf/c635627c-488f-df01-1d6f-70fec49454eb?t=1634563418302

Phòng Văn hoá và Thông tin