Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXIV

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN BA ĐÌNH KHOÁ XXV, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Ngày đăng 27/06/2018 | 03:57 PM
Số TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay     1...

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình ( khóa XXIV)

Ngày đăng 06/05/2011 | 12:00 AM
Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình (khóa XXIV) họp ngày 14 tháng 4 năm 2011.

Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXIV, nhiệm kỳ 2010-2015

Ngày đăng 07/04/2011 | 12:00 AM
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; các qui định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thành uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ về công tác kiểm tra, giám...

Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ quận Ba Đình (nhiệm kỳ 2010-2015)

Ngày đăng 06/04/2011 | 12:00 AM
Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXIV được tiến hành từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 8 năm 2010 tại Viện khoa học Xã hội Việt Nam- số 1 phố Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Dự Đại hội có 249...

Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận uỷ và Thường trực Quận ủy Ba Đình khoá XXIV (nhiệm kỳ 2010-2015)

Ngày đăng 06/04/2011 | 12:00 AM
ban hành kèm theo Quyết định số 45-QĐ/QU ngày 07/12/2010 của Quận ủy Ba Đình