Hướng tới Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI

Kế hoạch số 165-KH/QU ngày 15/8/2019 của Quận uỷ Ba Đình về tổ chức Đại hội Đảng các cấp quận Ba Đình
Ngày đăng 02/10/2019 | 08:48

Vừa qua, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành kế  hoạch số 165 về  “Tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Ba Đình’’.

Theo Kế hoạch, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp tiến tới Đại hội XXVI củaĐảng bộ quận phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua Đại hội các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Quậnủy, Ban Thường vụ Quận ủy, cấp ủy các cấp. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội các cấp.

 Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước cấp quận và phường nhiệm kỳ 2021-2026, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Báo cáo chính trị của các cấp ủy phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đại hội XXVI Đảng bộ quận, Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện 4 nội dung đó là: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020– 2025;thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảngvà văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu Ban Chấp hành đảng bộ, cấp uỷ chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Những nơi có khó khăn liên quan đến công tác nhân sự, được sự đồng ý của cấp ủy có thẩm quyền thì tiến hành đại hội với 3 nội dung, chưa bầu cấp ủy khóa mới.

Về tiến độ, Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở không quá 01 ngàyhoàn thành trong tháng 12/2019.Đại hội chi bộ cơ sở không quá 01 ngày, bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trong tháng 6/2020. Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trongtháng 6/2020Đại hội đại biểu đảng bộ quận không quá 3 ngày, hoàn thành chậm nhất trong tháng 8/2020.

Về độ tuổi tham gia cấp ủy, những đồng chí giới thiệu lần đầu tham gia cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội nói chung phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ.

Những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội nói chung phải đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng)trở lên tại thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy ở mỗi cấp và chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tại thời điểm bầu cử

Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu Đại hội đại biểu Đảng bộ quậnvà đại hội đảngcác cấp phải được chuẩn bị chu đáo, có kế hoạch và lộ trình cụ thể, tiến hành có chất lượng, trang trọng, an toàn và tiết kiệm. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, phải lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

 

Nội dung chi tiết của Kế hoạch số 155-KH/QU: xem tại đây

                                                                      BAN BIÊN TẬP