Hướng tới Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI

Triển khai thực hiện hướng dẫn giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn
Ngày đăng 04/10/2019 | 09:46

Ngày 05/9/2019, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành công văn số 383-CV/QU triển khai thực hiện Hướng dẫn số 14-HD/BTCTU ngày 05/09/2019 của Ban Tổ chức Thành ủy về hướng dẫn giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn; chỉ đạo Đảng ủy 14 phường thực hiện tốt một số nội dung:

  1. Tổ chức thực hiện đúng 3 bước theo quy trình, thủ tục giải thể đã nêu tại Hướng dẫn số 14-HD/BTCTU ngày 20/8/2019 của Ban Tổ chức Thành ủy. Tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và Thành phố (Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ chính trị, Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 29/11/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Hướng dẫn giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn của Ban Tổ chức Thành ủy) đến các chi bộ trực thuộc và đảng viên chi bộ cơ quan nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tạo sự thống nhất trong triển khai tổ chức thực hiện.
  2. Xây dựng kế hoạch giải thể chi bộ cơ quan phường, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy (trước ngày 15/9/2019)
  3. Tổ chức triển khai kế hoạch và ban hành quyết định giải thể chi bộ cơ quan phường sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ quận ủy. Tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Đảng ủy, chuyển sinh hoạt cho đảng viên về các chi bộ địa bàn dân cư, giới thiệu đối tượng trong nguồn kết nạp về sinh hoạt tại các địa bàn dân cư. Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên thực hiện theo Quy định của Điều lệ Đảng và các quy định hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.
  4. Chỉ đạo các chi bộ tiếp nhận cán bộ, đảng viên về sinh hoạt và thực hiện phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Phân công đảng viên chính thức cùng công tác theo dõi, giúp đỡ quần chúng là cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp phường trong nguồn kết nạp Đảng; tổ chức kết nạp Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.
  5. Việc đánh giá, xếp loại đảng viên là cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại chi bộ thôn, tổ dân phố và các chi bộ khác gồm: (1) Những nhiệm vụ do chi bộ giao; (2) Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND phường; cấp trưởng các tổ chức chính trị xã hội có trách nhiệm trao đổi các thông tin, thông báo việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kết quả đánh giá xếp loại hàng tháng, xếp loại đánh giá cuối năm của cấp ủy có thẩm quyền đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách để cấp ủy chi bộ, tổ dân phố có căn cứ đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên hàng tháng và cuối năm.

Chi ủy chi bộ nơi có đảng viên là cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường sinh hoạt tăng cường trao đổi thông tin với đảng ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường. Đảng viên chi bộ tổ dân phố tham gia giám sát, đánh giá đảng viên thuộc chi bộ là cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp phường.

Việc giải thể chi bộ cơ quan UBND phường cần được tiến hành đảm bảo đúng quy định nhằm góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu tình hình mới đồng thời tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đảng viên đang công tác tại cơ quan UBND phường với đảng viên và nhân dân trên địa bàn dân cư.

                                                                                

                                                                                 BAN BIÊN TẬP