Hướng tới Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI

Chủ động triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 04/10/2019 | 15:21

Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Thành ủy Hà Nội về “đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình đã sớm thành lập 03 tiểu ban: Nhân sự, Văn kiện, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội và các bộ phận giúp việc các tiểu ban. Các Tiểu ban của Đại hội đã ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; xác định thời gian hoàn thành từng nội dung công việc, bảo đảm thực hiện tốt các yêu cầu, nội dung đề ra.

Ban Thường vụ Quận ủy ban hành kế hoạch, tập trung lãnh đạo xây dựng và thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận. Theo đó, Ban Thường vụ yêu cầu Báo cáo chính trị phải đánh giá khách quan, trung thực kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc; gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Trung ương 4 khóa XII với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Trên cơ sở đó, đề ra phương hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, xác định đúng và trúng các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm; các mục tiêu có quyết tâm chính trị và tính phấn đấu cao, đảm bảo khả thi; nhiệm vụ, giải pháp phải thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội cần phát huy dân chủ, trách nhiệm, tổ chức lấy ý kiến, tranh thủ trí tuệ của các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể và nhân dân trong toàn quận để các văn kiện thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân,...

Bên cạnh đó, Quận ủy lãnh đạo công tác nhân sự đại hội theo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, bảo đảm chặt chẽ, đúng Điều lệ, quy chế, quy định, bảo dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch. Phát huy dân chủ trong phát hiện, giới thiệu nhân sự và giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong lựa chọn, bầu cử cấp ủy, nhằm xây dựng cấp ủy khóa mới thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nghị quyết của đại hội các cấp.Chỉ đạo triển khai kế hoạch về “Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư”; Thực hiện tốt quy định về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử cán bộ.Công tác bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo được Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo triển khai kịp thời. Quận đã tổ chức thành công lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ quận và lãnh đạo quản lý (nhiệm kỳ 2020 - 2025),...

Cùng với việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy từ quận đến cơ sở cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019, năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020. Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy Hà Nội. Quan tâm rà soát, giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Tập trung giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh những thông tin xấu độc, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo đảm giữ vững ổn định tình hình trước, trong và sau đại hội.

Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là dịp để mỗi cấp ủy đảng đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học, kinh nghiệm, đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.Thông qua Đại hội Đảng các cấp, quận Ba Đình tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền các cấp.

Với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tin tưởng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp, tạo tiền đề, khí thế, động lực mới để Đảng bộ quận Ba Đình tiếp tục phát triển bền vững.

                                         THÚY NGUYỄN