Hướng tới Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI

NHỮNG CHỈ TIÊU CHÍNH CỦA NHIỆM KỲ 2020-2025
Ngày đăng 30/05/2020 | 12:41

Trước thềm Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXV quận đã đề ra một số chỉ tiêu chính đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 đó là:

Về kinh tế

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất chung hằng năm 11-13%. Đến năm 2025, giá trị sản xuất ngành dịch vụ chiếm 80%, trong đó ngành du lịch chiếm 6%.

- Thu ngân sách vượt chỉ tiêu Thành phố giao hằng năm từ 5% đến 10%..

Về văn hóa -  xã hội

  - Tỷ lệ trường công lập (Mầm non, Tiểu học, THCS) đạt chuẩn quốc gia: đạt 80-85%.

- Tỷ suất sinh thô duy trì dưới 20/00 hằng năm. Đến năm 2025 duy trì dưới 14,220/00.

- Duy trì 100% phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế; 100% phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể cân nặng) đến năm 2025 giảm xuống dưới 6,0% và đến năm 2030 giảm xuống dưới 5,5%.

-  Duy trì không có hộ nghèo theo chuẩn hiện nay. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của Thành phố: dưới 0,5%.

- Tỷ lệ Gia đình văn hóa đạt 90%; Tổ dân phố văn hóa đạt 85%.

Về đô thị, môi trường

- Duy trì tỷ lệ 100% rác thải được thu gom trong ngày.

- Kiểm soát 100% công trình xây dựng.

Về an ninh quốc phòng

- Tỷ lệ phá án đạt trên 80%; tỷ lệ phá trọng án đạt 100%. Hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên, tuyển quân và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nghĩa vụ công an nhân dân hằng năm.

Về xây dựng Đảng

- Số lượng đảng viên mới được kết nạp hằng năm: 200 đảng viên.

- Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên.

       - Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND-UBND Thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành Thành phố, các cơ quan đơn vị trên địa bàn, với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, bản lĩnh, tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận sẽ khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chính, xây dựng quận Ba Đình phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần vào sự phát triển Thủ đô và đất nước

                                                                  BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY